დარგის ეკონომიკური მახასიათებლების გათვალისწინება კომპანიის სტრატეგიის შემუშავების პროცესში

ავტორები: გოდერძი შანიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: