ეკოლოგიურ და ზნეობრივი განათლების როლი საზოგადოების მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად

ავტორები: დარეჯან ჩხიროძე, მანანა ბანძელაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: