საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური და კონფესიური სტრუქტურა 21-ე საუკუნის დასაწყისში

ავტორები: იოსებ არჩვაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: