ოფისის მენეჯერის უფლებები და მოვალეობები (საზღვარგარეთული პრაქტიკა))

ავტორები: ნანა ლუხუტაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: