კვების მრეწველობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ავტორები: ზეინაბ ახალაძე, ხათუნა თოდუა

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: