საქართველოში საქორწინო წეს-ჩვეულებების ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტები

ავტორები: ნანა ლუხუტაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: