მოტივაციის თანამედროვე თეორიების გამოყენების ზოგადი ასპექტები

ავტორები: ვაჟა გურაბანიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: