ინვესტიციური პოლიტიკა, მისი როლი და შემუშავების პრინციპები თანამედროვე პირობებში

ავტორები: გიორგი ღავთაძე, აზა იფშირაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: