მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის პროგნოზირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები

ავტორები: იაკობ მესხია, კახა გაბელაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: