საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში

ავტორები: თეა ვალიშვილი, ნუგზარ თოდუა

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: