სწავლებისა და საქმიანობის ფორმატის ტრანსფორმაცია კორონავირუსის პანდემიის პირობებში

ავტორები: იოსებ არჩვაძე

საკვანძო სიტყვები: კორონავირუსის პანდემია; დისტანციური სწავლება; ონლაინ ურთიერთობები; აკადემიური პერსონალი; გაუცხოება. J.E.L. classification: A29, E32, F68

J.E.L. Classification: A29, E32, F68

DOI:

ციტირებისათვის: არჩვაძე ი., (2020) სწავლებისა და საქმიანობის ფორმატის ტრანსფორმაცია კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ეკონომიკური პროფილი, ტომი 15, 1(20), გვ. 8-17

ანოტაცია. კოვიდ-19-თან დაკავშირებული გლობალური პანდემია განსაკუთრებით აქტუალურს ხდის არა მარტო მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დაცვის საკითხებს, უმუშევრობისა და დასაქმების პრობლემატიკას, არამედ სწავლებისა და განათლების პროცესის, ცოდნის გადაცემის ორგანიზაციულ და მეთოდურ, სამეცნიერო და სტუდენტური კოლექტივების ფორმირებისა და ურთიერთობის საკითხებს. აღნიშნული გარემოება დიდწილად განაპირობებს არა მარტო სამეცნიერო და სასწავლო პროცესების, არამედ შრომის ბაზრის ფორმირების და განვითარების პერსპექტივებს.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. არჩვაძე, ი. (2020) კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული გლობალური ცვლილებები. - თბილისი, „მწიგნობარი“.
  2. არჩვაძე, ი. (2020) ჩვენი ქვეყნის სამაგალითოდ მოხსენიება, მსოფლიო უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურის განათლების დირექტორატის ხელმძღვანელის მიერ შექების გარდა მორალური გამარჯვებაცაა. 7.05.2020. -URL:www. kvira.ge (ხელმისაწვდომია 21.11.2020)
  3. ათასობით ადამიანმა სამსახური დაკარგა, უფრო მეტს ხელფასი გაუნახევრდა. გაზ. „რეზონანსი“, 12.11.2020.
  4. სამეცნიერო დაწესებულებებში მეცნიერული კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა, 2019 წელი. (2020) საქსტატი. –URL: https://www.geostat.ge/ka/single-news/1958/ sametsniero-datsesebulebebshi-metsnierulikvlevebisa-da-damushavebebis-gamokvleva-2019- tseli (ხელმისაწვდომია 21.11.2020)
  5. World Bank (2020). Labor force, total. - URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF. TOTL.IN (ხელმისაწვდომია 21.11.2020);
  6. World Bank (2020) Unemployment, total. -URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM. TOTL.ZS (ხელმისაწვდომია 21.11.2020)
  7. Human Development Report (2019). -URL: http://hdr.undp.org/en/content/2019-humandevelopment-index-ranking (ხელმისაწვდომია 21.11.2020)
  8. Работу в офисах оставят для элиты, для большинства – онлайн. - «Независимая газета», 29.06.2020.
  9. Названы профессии, по которым выросло число вакансии. – Российская газета, 4.04.2020.
  10. Бродников, М. (2020) Офисы после пандемии: куда вернутся из карантина белые воротнички. – URL:www.rbk.ru