საქართველოს მაკროეკონომიკური გამოწვევები მსოფლიო პანდემიის ფონზე

ავტორები: ბორის ჭიჭინაძე

საკვანძო სიტყვები: მთლიანი შიგა პროდუქტი, ექსპორტისა და იმპორტის სტრუქტურა, საგადასახდელო ბალანსი, ფისკალური პოლიტიკა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები.

J.E.L. Classification: E0, E6, K2.

DOI:

ციტირებისათვის: ჭიჭინაძე ბ., (2020) საქართველოს მაკროეკონომიკური გამოწვევები მსოფლიო პანდემიის ფონზე. ეკონომიკური პროფილი, ტომი 15, 1(20), გვ. 21-28

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია კორონავირუსის გავრცელებამდე საქართველოს საერთო მაკროეკონომიკური მდგომარეობა. მსოფლიოს პანდემიის პირობებში, აღნიშნულია იმ რისკების შესახებ, რის წინაშეც ამჟამად დგას საქართველოს ეკონომიკა. განსაკუთრებით გამახვილებულია ყურადღება იმ ნეგატიური ეკონომიკური მოვლენების შესახებ, როგორიცაა: უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, ეკონომიკის დოლარიზაციის მაღალი ხარისხი და ლარის გაცვლითი კურსის პრობლემები. წარმოდგენილი ანალიზის საფუძველზე საქართველოს მთავრობის მისამართით შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. არჩვაძე, ი. (2020). კორონაპანდემია - გლობალური მოვლენა, რომელიც მასშტაბებით მსოფლიო ომის მასშტაბებს უტოლდება. საერთო გაზეთი №6;
  2. ჩიხლაძე, ნ. (2020).  ქალაქების ეკონომიკა და პანდემიის გამოწვევები. ქუთაისის უნივერსიტეტი. URL: https://www.unik.edu.ge/News/1040?fbclid=IwAR3jt9FocF25Z6gS6VheJHWGO-Edpp6-sCvCk0ZtM5uCF6TagSRegH1lLFo (ხელმისაწვდომია: 25.11.2020)
  3. საქართველოს ეროვნული ბანკი. URL: www.nbg.gov.ge  
  4. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური URL:www.geostat.ge  (ხელმისაწვდომია: 25.11.2020)
  5. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო URL:www.economy.ge (ხელმისაწვდომია: 25.11.2020)
  6. საქართველოს მთავრობა URL:www.gov.ge (ხელმისაწვდომია: 25.11.2020)