საგანმანათლებლო სისტემის გამოწვევები პანდემიურ პირობებში და მათი გადაჭრის გზები - საქართველოს გამოცდილება

ავტორები: თეა ვალიშვილი, ლია გენელიძე, იაგორ ბალანჩივაძე

საკვანძო სიტყვები: განათლების პროცესი, ელექტრონული სწავლება, პანდემია, ონლაინ პლატფორმები.

J.E.L. Classification: A20, I23

DOI:

ციტირებისათვის: Valishvili T., Genelidze L., Balanchivadze I., (2020) The challenges facing the education system into pandemic conditions and ways to solve them – Georgian experience. Economic Profile, Vol. 15, 1(20), p. 37-42.

ანოტაცია. 2020 წელი მთელი მსოფლიოსთვის განსაკუთრებული ძალისხმევის მობილიზების დრო აღმოჩნდა. ფართოდ გავრცელებული პანდემიის გამო ბევრი ქვეყანა დიდი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. მან ასევე იმოქმედა საგანმანათლებლო სისტემებზე მთელ მსოფლიოში. საქართველო ერთ-ერთი მათგანი იყო, ამიტომ საქართველოს მთავრობამ რთული მუშაობა გასწია და სწრაფად გადავიდა ახალ სისტემაზე, განსაკუთრებით განათლების სფეროში. ნაშრომში განვიხილავთ საქართველოს განათლების სისტემაში არსებულ მდგომარეობას პანდემიამდე, რა გააკეთა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ, როგორ იმუშავეს სკოლებმა და უნივერსიტეტებმა სტუდენტებისთვის ელექტრონული სწავლების პროგრამის დანერგვაზე და როგორ იყვნენ ისინი ჩართული ამ პროცესებში. ამ პერიოდში ჩვენ ასევე ჩავატარეთ ყველა ასაკის 900-მდე ადამიანის ონლაინ გამოკითხვა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ ელექტრონული სწავლების პროცესში, მათ შორის მოსწავლეები, სტუდენტები, ლექტორები და მასწავლებლები. ჩვენ შევისწავლეთ, როგორ შეაფასეს მათ ელექტრონული სწავლების პროცესი, რა პრობლემებს წააწყდნენ, რა ისწავლეს და როგორ გამოიყენებდნენ ამ გამოცდილებას მომავალში.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. UNESCO, 2020. Educational Disruption and Response. URL: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse (available: 22.11.2020)
  2. Pomerantz, J. and Brooks C., (2017). ECAR Study of Faculty and Information Technology, 2017. Research report. Louisville, CO: ECAR, October.
  3. Alavidze, M. (2017) Why do I Consider Teaching to Be an Art? International Journal of Multilingual Education, # 10. pp. 18-29.
  4. Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia, 06.04.2020. Georgia is considered one of the best examples of distance learning according to the OECD report. URL:http://mes.gov.ge/content.php?lang=geo&id=10284 (available: 22.11.2020)
  5. View Point, 2020, The specialization of distance learning of universities, imagine, different application and online platforms can, Tbilisi, Georgia URL:https://tvalsazrisi.ge/ (available: 22.11.2020)
  6. Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia, 15.05.2020. Assessment of International Partners: Georgia has successfully overcome the challenges facing the education system during the pandemic. URL:https://mes.gov.ge/content.php?id=10323&lang=geo (available: 22.11.2020)
  7. Reimers F. M., Schleicher A., (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  URL:https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v2.pdf (available: 22.11.2020)