ეკონომიკური თავისუფლების ადგილი ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაში

ავტორები: ნინო ორჯონიკიძე

საკვანძო სიტყვები: კონკურენცია, კეთილდღეობა, თავისუფალი ბაზარი, ინდექსი, დემპინგი, ღონისძიება, ტარიფი.

J.E.L. Classification: E6, G28, F53.

DOI:

ციტირებისათვის: ორჯონიკიძე ნ., (2020) ეკონომიკური თავისუფლების ადგილი ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაში. ეკონომიკური პროფილი, ტომი 15, 1(20), გვ. 53-57.

ანოტაცია. საბაზრო ეკონომიკა ემყარება ეკონომიკურ თავისუფლებას, რაც არჩევანის თავისუფლებაში გამოვლინდება. არჩევანი კონკურენციის უმთავრესი წინაპირობაა, ხოლო კონკურენცია–ეკონომიკური განვითარების ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. ეკონომიკური თავისუფლება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას უწყობს ხელს და მასზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობა. რამდენად ასრულებს ამ პირობებს მსოფლიოს 180-მდე ქვეყანა და მათ შორის, საქართველო, ამას საერთაშორისო ფონდი Heritage 1995 წლიდან ყოველწლიურად იკვლევს. საქართველოში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ყოველწლიურად იცვლება.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“-ს 2020 წლის კვლევა. URL: http://www.economy.ge/?page=news&nw=1450 (გადამოწმებულია 13.12.2020)
  2. ჩინჩალაძე ზ. (2018) პიროვნების ეკონომიკური თავისუფლება მეწარმეობის განვითარების ქვაკუთხედი. „ბიზნეს ინჟინერინგი“, #1-2 გვ.150-155
  3. ხიზანიშვილი ვ. (2012) ეკონომიკური თავისუფლება, თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, №5, გვ. 443-444.
  4. აქუბარდია თ. (2012) ეკონომიკური თავისუფლება და პოლიტანატომია. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“. თებერვალი, გვ. 20-25.
  5. ერთი ადგილის ტკეპნა უკუსვლას ნიშნავს: ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2011, ტაბულა, 2011, №39, გვ. 26-27
  6. გერლიანი რ. (2011)  ეკონომიკური თავისუფლების როლი და ფარგლები ეკონომიკურ პოლიტიკაში) URL:https://ramazepec.wordpress.com/2011/05/02 (გადამოწმებულია 13.12.2020)
  7. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო URL:http://www.economy.ge/?page=news&nw=1569 (გადამოწმებულია 13.12.2020)
  8. რაქვიაშვილი ა., ხურციძე ა., ქეცბაია თ. (2020) კერძო საკუთრება და ეკონომიკური განვითარება. კვლევითი ინსტიტუტის Gnomon Wise-ს კვლევა. URL:https://www.girchi.com/ge/media/news/3171-kerdzo-sakutreba-da-ekonomikuri-ganvitareba (გადამოწმებულია 13.12.2020)