„პასუხისმგებლობის დაზღვევის“ განვითარება საქართველოში (2008-2018 წლების ანალიზი)

ავტორები: როლანდ ბრეგვაძე

საკვანძო სიტყვები: პასუხისმგებლობის დაზღვევა, სადაზღვევო პროდუქტი, სადაზღვევო პრემია, ანაზღაურებული ზარალი, დინამიკა, სავალდებულო დაზღვევა

J.E.L. Classification: A0, G2, I0

DOI:

ციტირებისათვის: Bregvadze R., (2020) Development of "liability insurance" in Georgia for the last 10 years" (overview of 2008-2018). Economic Profile, Vol. 15, 1(20), p. 60-72.

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია პასუხისმგებლობის დაზღვევის, როგორც დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, განხილულია 2008-2018 წლების სადაზღვევო პროდუქტების სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, მათ შორის პასუხისმგებლობის დაზღვევა. წარმოდგენილია შედარებითი ანალიზი, განხილულია მოწინავე ქვეყნების მაგალითი პასუხისმგებლობის დაზღვევის განვითარების კუთხით. ნაშრომში განიხილება შესაბამისი პრობლემები და პასუხისმგებლობის დაზღვევის სამომავლო პერსპექტივები განვითარებისთვის.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Shatirishvili, J. Kakashvili, N. (2012) Insurance case. Tbilisi.
 2. Gigolashvili, M., (2012) Insurance case.
 3. Tsertsvadze A., Khantadze G., Vekua D., (2016) Insurance Case. Tbilisi.
 4. LEPL State Insurance Supervision Service, Insurance Market Statistics URL: http://insurance.gov.ge/Statistics.aspx?lang=ka-GE available: 26.11.2020
 5. Order of the Head of the Accounting, Reporting and Auditing Supervision Service №12 October 17, 2016
 6. Resolution of the Government of Georgia 79579, December 28, 2017; (Amendments: Resolution of the Government of Georgia №177 March 29, 2019)
 7. Law of Georgia on Insurance - Parliament of Georgia, Tbilisi, 02.05.1997;
 8. Market Reports 2019 International Monetary Fund. 23 April 2019;
 9. URL:https://www.finweb.com/insurance available: 26.11.2020
 10. Attitudes of drivers towards the introduction of compulsory auto insurance     URL:http://eprints.iliauni.edu.ge available: 26.11.2020
 11. URL:https://commersant.ge/ge/post/rodidan-xdeba-avtomflobelta-mesame-piris-pasuxismgeblobis-dazgveva-savaldebulo available: 26.11.2020
 12. URL:https://info.police.ge/page?id=241&parent_id=240 available: 26.11.2020
 13. Law of Georgia on Compulsory Civil Liability Insurance of the Owner of a Vehicle Registered in a Foreign State Moving on the Territory of Georgia. 15/12/2017
 14. OECD Insurance Statistics (2018) URL:https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-insurance-statistics-2018 available: 26.11.2020
 15. Swiss Re, sigma (2019). URL:https://www.iii.org/publications/insurance-handbook/economic-and-financial-data/world-insurance-marketplace available: 26.11.2020
 16. Georgia Capital Market Development Concept  URL: https://georgiacapitalmarket.files.wordpress.com/2013/03/concept_capital-market_24-04-2013.pdf available: 26.11.2020
 17. Tsintsadze A., Glonti V., (2009) How to develop the insurance market? Development Problems and Ways to Overcome Them. Business and Legislation, №3.
 18. Ghutidze T., (2015) Possible Impact of EU Integration on the Georgian Insurance Market", Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.