სახელმწიფო შესყიდვების გავლენა ბიზნეს საქმიანობის აქტივობაზე და ეკონომიკურ განვითარებაზე

ავტორები: გიორგი აბუსელიძე, ლაშა ბერიძე

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო შესყიდვები, ელექტრონული ტენდერი, ინოვაცია

J.E.L. Classification: E60, E62, E65, E69

DOI:

ციტირებისათვის: Abuselidze G., Beridze L., (2020) Impact of public procurement on stimulating business activities and economic development. Economic Profile, Vol. 15, 1(20), p. 81-91.

ანოტაცია. სახელმწიფო შესყიდვები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მშპ-ის ფორმირებაში და მოქმედებს როგორც კატალიზატორი ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის. სახელმწიფო შესყიდვების როლი განსაკუთრებით იზრდება კრიზისების დროს. მსოფლიოში არსებული ვითარება არ პასუხობს საიმედო მოლოდინს. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში, ბიზნესი აჩერებს კაპიტალის მოძრაობას გაზრდილი რისკის ფარგლებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ამავდროულად, ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას და საერთაშორისო სტანდარტებთან ადაპტირებას. სახელმწიფო შესყიდვების ეფექტიანობა ფასდება სხვადასხვა ფაქტორებით. ამ ეტაპზე ძირითადად გამოირჩევა ეკონომიკურად ეფექტიანი სახელმწიფო შესყიდვები, ასევე ინოვაციებზე და გარემოზე ზრუნვაზე ორიენტირებული შესყიდვები.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Abuselidze, G., Katamadze, G. (2017). International Experience of Ranking of Georgian Business Environment and Its Impact on Economic Activity. Archives of Business Research, 5(5), 54-61.
 2. Abuselidze, G., Katamadze, G. (2018). The importance of legal forms of business subject for formation of business environment in Georgia. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 49(4), 83-88.
 3. Abuselidze, G. (2013). Areas of Improvement of Finance Policy in the Process of Advancing of Upgrading the Territorial Economic Activity and Financial Capacity. International Business Research, 6(5), 194-200.
 4. Abuselidze, G., Slobodianyk, A. (2021). Pandeconomic Crisis and Its Impact on Small Open Economies: a Case Study of COVID-19. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1258, 718-728.
 5. Abuselidze, G., Mamaladze, L. (2020). The Impact of the COVID-19 Outbreak on the Socio-Economic Issues of the Black Sea Region Countries. Lecture Notes in Computer Science, 12253, 453-467.
 6. Ahlström, M. (2000). Offset Management for Large Systems – A Multibusiness Marketing Activity. Linköping University, Studies in Management and Economics, Dissertation.
 7. Bonaccorsi. A., Pammolli, F., & Tani, S. (1996). The changing boundaries of system companies. International Business Review, 5(1).
 8. Blind, K. (2013). The Impact of Standardization and Standards on Innovation. Nesta Working Paper, 13/15. Nesta, London.
 9. Vargo, S., Lusch, R. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68, 1-17.
 10. Coase, R. (1937). The Nature of the Firm, Economica, 4(16), 386–405.
 11. Rothwell, R., Zegveld, W. (1981). Government regulations and innovation – indus-trial innovation and public policy. In: Rothwell, R., Zegveld, W. (Eds.), Industrial Innovation and Public Policy. Frances Pinter, London, pp.116–147.
 12. Silva, M., Scott G., EMPOWERING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs) BY LEVERAGING PUBLIC PROCUREMENT, Eight Big Ideas From Mexico, The International Institute for Sustainable Development Published by the International Institute for Sustainable Development 2015 URL: https://www.iisd.org/system/files/publications/empowering-smes-eight-big-ideas-mexico.pdf, available: 23.11.2020
 13. Kikvadze O., Makharashvili Ir., Dzagania M., Procurement Administration, Publishing House ,,Nakaduli”, Tbilisi, 2017, p. 59
 14. Uyarra, E., Edler, A., Garcia-Estevez, J., Georghiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to innovation through public procurement: A supplier perspective. Technovation, 34(2014), 631–645, Elsevier.
 15. Statistics Service of Georgia, (2020). Gross Domestic Product and its main categories of use (including the 2nd quarter of 2018-2020).
 16. EC Europa. European semester thematic factsheet public procurement. 2017. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_en_0.pdf , available: 23.11.2020
 17. State Procurement Agency, (2019). 2019 Activity Report