ევროკავშირში ხორვატიის ინტეგრაციის პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგები

ავტორები: ძოწენიძე ციცინო

საკვანძო სიტყვები: ევროინტეგრაცია, დასავლეთ ბალკანეთი, რეგიონული თანამშრომლობა, ევროპული სტანდარტები, რეგულაციები.

J.E.L. Classification: F02, F15

DOI:

ციტირებისათვის: Dzotsenidze Ts., (2020) Political and economic consequences of Croatia’s EU integration. Economic Profile, Vol. 15, 1(20), p. 92-96.

ანოტაცია.

რეგიონულ ეკონომიკურ თანამშრომლობას დიდი მნიშვნელობა აქვს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისათვის. მათთვის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება მთავარი საზრუნავია ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ეკონომიკური განვითარება თანამშრომლობის გარეშე წარმოუდგენელია. ბევრი საკითხი დაგროვდა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ვაჭრობა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ტრანსპორტის საკითხები და სხვა. იმის გამო, რომ ქვეყნების ეკონომიკა ფრაგმენტულია, ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად აუცილებელია რეგიონული თანამშრომლობა.

უნდა განისაზღვროს ევროკავშირის სტრატეგია სერბეთთან და ხორვატიასთან. ევროკავშირისთვის რეგიონული თანამშრომლობა დასავლეთ ბალკანეთთან, მათ შორის სერბეთთან და ხორვატიასთან, ისევე როგორც მისი გაღრმავება, განსაკუთრებით დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს შორის, უმთავრესი პრიორიტეტია. ასეთი თანამშრომლობა არის პოლიტიკური სტაბილურობის, უსაფრთხოების და ეკონომიკური განვითარების მთავარი ფაქტორი.

ეკონომიკური მაჩვენებლები გარკვეულ წარმოდგენას გვაძლევს ქვეყნების (სერბეთი, ხორვატია) განვითარების დინამიკაზე. კულტურული, პოლიტიკური და ისტორიული განსხვავებების მიუხედავად, სერბეთი ასევე შეძლებს დაინტერესდეს ევროკავშირთან ეკონომიკური, კულტურული და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავებით, მათ შორის ხორვატიასთან.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Resolution 1244 (1999) / adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999 URL: https://digitallibrary.un.org/record/274488?ln=en (available 26.11.2020)
  2. ec.europa.eu, 2016 Retrieved from ec.europa.eu: URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en#pc (available 26.11.2020)
  3. Communities, 2005 2. Communities, E. (2005). Regional cooperation in the western Balkans . Luxemburg, Belgium: European Communities. Retrieved from ec.europa.eu: URL: URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/nf5703249enc_web_en.pdf (available 26.11.2020)
  4. Treaty establishing the European Community (Consolidated version 2002) URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT (available 26.11.2020)
  5. Bideleux R., Jeffries I., (2007) A history of Eastern Europe: crisis and change (2nd ed.). Taylor & Francis.
  6. Maurice, E. (2016) Croatia and Serbia sign pledge to cooperate. Retrieved from www.euobserver.com: URL: https://euobserver.com/enlargement/133917  (available 26.11.2020)
  7.  Zaba, N., (2016) Serbia Furious at Croatian Block on EU Negotiations. Retrieved from http://www.balkaninsight.com: URL: http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-croatian-relations-tighten-again-after-brussels-meeting-12-13-2016
  8. Eurostat URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
  9. Neag balkanalysis. Retrieved from URL: http://www.balkanalysis.com/ : URL: http://www.balkanalysis.com/croatia/2013/01/28/croatias-eu-accession-and-some-effects-on-regional-states/
  10. Gogolashvili K., (2018) The integration of the Western Balkan countries into the European Union and the perspective of Georgia URL: https://www.gfsis.org/ge/blog/view/861