თანამედროვე ბიზნეს სტრუქტურაში რისკის მენეჯმენტის მომსახურების აუცილებლობის შესახებ

ავტორები: გოდერძი შანიძე

საკვანძო სიტყვები: რისკ-მენეჯმენტი, კრიზისი, ბიზნესი, დივერსიფიცირება, რისკის საწინააღმდეგო ღონისძიებები;

J.E.L. Classification: G32, L1, L21

DOI:

ციტირებისათვის: შანიძე გ., (2020) თანამედროვე ბიზნეს სტრუქტურაში რისკის მენეჯმენტის მომსახურების აუცილებლობის შესახებ. ეკონომიკური პროფილი, ტომი 15, 1(20), გვ. 109-112.

ანოტაცია.

რისკი ბიზნესის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია. რისკების მართვის გასაუმჯობესებლად მხოლოდ რისკების სწორად იდენტიფიცირება, მათი გაზომვა - შეფასება და შემცირების ეფექტური მეთოდის შერჩევა  არ არის საკმარისი; აუცილებელია ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება, ორგანიზაციული კულტურის განვითარება და რისკების მართვის კონტროლის პროცესის სწორად მართვა. განვითარებულ ქვეყნებში თითქმის ყველა მსხვილ და საშუალო ორგანიზაციას აქვს სპეციალური ბმული მართვის სისტემაში. „რისკების მართვის ცენტრი“ (კორპორატიული მმართველობა) ეხმარება ანგარიშვალდებულ სუბიექტებს რისკების შეფასებაში, მანიპულაციის ღონისძიებების შემუშავებასა და განხორციელებაში.

კვლევებმა აჩვენა, რომ ზოგ შემთხვევაში ქართული ბიზნესრეალობისთვის ჯერ კიდევ უცნაურია რისკების შესაფასებლად ზომების მიღება, რაც, რიგ შემთხვევებში, ავლენს პრობლემებს, რომლებიც გადამწყვეტ შედეგებამდე მივყავართ. უცხოური საწარმოების გაკოტრება ქართული ბაზრისთვის უცხო არ არის, რადგან უმეტეს შემთხვევაში ისინი მოუმზადებლები არიან რისკებისთვის და ვერ იღებენ ზომებს მათ მოსაგვარებლად. შესაძლო რისკები უნდა გამოვლინდეს ბიზნესის ფორმირების ადრეულ ეტაპზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული არასასურველი შედეგები.

თანამედროვე ტენდენციები აჩვენებს, რომ სასურველია კომპანიებს ჰქონდეთ რისკების მართვის სერვისი, რომლის ფუნქცია იქნება მოსალოდნელი რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და მენეჯერებისთვის რისკის საწინააღმდეგო ღონისძიებების შეთავაზება. სწორედ ასეთი კომპანიები განიცდიან ნაკლებ ზარალს კრიზისიდან.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Chaganava P., (2013) Risk Management. Tbilisi, "Universali"
  2. Lazviashvili. N. (2010) Risk Management. Tbilisi.
  3. Chaganava.P. (2009) Price-setting mechanism in the negotiation process and management of related risks”. Batumi.
  4. Baldin K., Varabiov S. (2005) Risk Management. Moskow;
  5. Makalatia I., (2020) URL: https://bm.ge/ka/article/gasuli-kviris-top-10-ekonomikuri-movlena/68240/) (Georgian Business Media 20.11.2020) (available: 28.11.2020).