მცირე და საშუალო საწარმოთა სტანდარტების შედარებითი ანალიზის ზოგიერთი ასპექტი: საქარველო და ევროკავშირი

ავტორები: ნათია კურდღელია

საკვანძო სიტყვები: მცირე და საშუალო ბიზნესი, გადასახადები, ევროპული სტანდარტები, რეგულაციები

J.E.L. Classification: D78, P51, L21

DOI:

ციტირებისათვის: Kurdgelia N., (2020) Some aspects of comparative analysis of SME standards in the EU and Georgia. Economic Profile, Vol. 15, 1(20), p. 113-118.

ანოტაცია. მცირე ბიზნესის განმარტებისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება არსებობს. ძირითადად, ქვეყნების კანონმდებლობა ეფუძნება იმ კრიტერიუმებს, რის საფუძველზეც ესა თუ ის საწარმო მიეკუთვნება მცირე ბიზნესის სექტორს. თუმცა, ევროკავშირის ქვეყნებში მცირე და საშუალო საწარმოები განიხილება როგორც მცირე ბიზნესი და ისინი განიხილება ერთ კონტექსტში. მცირე და საშუალო ბიზნესის კონცეფცია აერთიანებს დასაქმებულთა რაოდენობას, წლიურ ბრუნვას და წლიურ ბალანსს. საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების ოფიციალური განმარტება ნაწილობრივ შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს. სტატიაში ნაჩვენებია, რომ მცირე ბიზნესისა და მიკრო ბიზნესის ცნებები ჩამოყალიბებულია მხოლოდ საგადასახადო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ხოლო ინსტიტუციური და რაოდენობრივი თუ ხარისხობრივი თვალსაზრისით მისი განმარტება ოფიციალურად არ არის განსაზღვრული.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Chikhladze N., (1999) Taxes, Experience, Problems. Kutaisi,  “Sarkmeli Sakartvelosi”
  2. Tsetskhladze M., (2018) Economic Doctrines. Batumi, Shota Rustaveli State University Publishing House
  3. Tetruashvili M., Tetruashvili Z., Tetruashvili I., (2014) Own Business: First Steps. URL:http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=(available: 29.11.2020)
  4. Gvelesiani R., (1999) SME Success Strategy and Culture. "Motherland", Tbilisi.
  5. Baratashvili E., Gechbaia B., Glonti V., (2012) Competitiveness of the Georgian Economy: Modern Challenges. Universal Publishing House.
  6. Dzotsenidze Ts., (2014) Several Aspects of Modern Theories of Business Cycles Kutaisi University. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference "Economy, Tourism and Information Technologies, Challenges and Perspectives of the Country Development".
  7. Tax Code of Georgia, (Consolidated version2020) URL:https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1043717 (available: 29.11.2020)
  8. Data on Acces to Finance. Enterprie and Finance. European Commission.2020 URL:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/index_en.htm (available: 29.11.2020).
  9. Georgian Law on Entrepreneurs (1994)