პანდემია, გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფა

ავტორები: ნაირა ვირსალაძე, მალვინა ყიფიანი

საკვანძო სიტყვები: აგრარული პოლიტიკა; სასურსათო დამოუკიდებლობა; სასურსათო უზრუნველყოფა; სოციალური ეკონომიკა.

J.E.L. Classification: E32; Q17; Q18.

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.01

ციტირებისათვის: ვირსალაძე ნ., ყიფიანი მ. (2021) პანდემია, გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფა. ეკონომიკური პროფილი №1(21), გვ. 8-17. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.01

ანოტაცია. სამამულო წარმოების პროდუქტით ბაზრის გაჯერების და სახელმწიფო სასურსათო უზრუნველყოფის მიზნით, აგრარულ სექტორს სახელმწიფოებრივი რეგულირება და მხარდაჭერა ესაჭიროება. პანდემიის პროცესმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საბაზრო მექანიზმზე გაფეტიშებული ყოვლისშემძლეობის წარმოდგენები. მითი „უხილავი ხელის“ როლისა და კრიზისის თავისთავად მოგვარების შესახებ წარსულს ჩაბარდა. თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოება მხარს უჭერს ეკონომიკის სოციალურ ორიენტაციას, შესაბამისად „აცნობიერებს სოციალური პოლარიზაციის საშიშ ხასიათსაც“, რომელიც შეუძლებელია გადაიჭრას სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. არჩვაძე ი., (2020). კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული გლობალური ცვლილებები. თბ., „მწიგნობარი“.
  2. კოღუაშვილი პ., (2004) საქართველოს სასურსათო უშიშროება: რეალობა და პროგნოზები. თბ., „კოლორი“.
  3. ჭითანავა ნ., (2017) ეროვნული ეკონომიკის ტრანსფორმაცია და ზიგზაგები  (ნაწ. 2). „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, N1. URL:https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/download/68/62/  (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);
  4. სოფლის მეურნეობის სექტორის ზოგადი სტატისტიკა. სტატისტკის ეროვნული სამსახური, 2021. URL:https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/196/soflis-meurneoba (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);
  5. ექსპორტი ნახტომისებურად იზრდება. გაზ. „რეზონანსი“, 13.05.2021. URL: http://www.resonancedaily.com/mobile/index.php?id_rub=3&id_artc=126810 (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);