საქართველოს საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაციის ზოგიერთი პრობლემატური საკითხი

ავტორები: გურამ უფლისაშვილი

საკვანძო სიტყვები: გადასახადები; საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაცია; საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა; გადასახადების ადმინისტრირება.

J.E.L. Classification: G3; G28; G38

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.04

ციტირებისათვის: უფლისაშვილი გ., (2021) საქართველოს საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაციის ზოგიერთი პრობლემატური საკითხთი. ეკონომიკური პროფილი №1(21), გვ. 33-45. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.04

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია საქართველოს საგადასახადო სისტემის რეფორმირების ეტაპები მისი ლიბერალიზაციის მიმართულებით. ყურადღება გამახვილებულია ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანებების ჩამოწერების ღონისძიებებზე, რაც არსებითად მასშტაბური საგადასახადო ამნისტიების ხასიათს ატარებს. განხილულია აღნიშნული პროცესის როგორც დადებითი მხარეები, ასევე მისგან გამომდინარე რისკები და შესაძლო საფრთხეები. აღნიშნულია, რომ ასეთი მექანიზმების პერმანენტული გამოყენება იწვევს გრძელვადიან ნეგატიურ ფისკალურ შედეგს, რადგან არყევს გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო მორალს და აფერხებს გადასახადის გადახდის კულტურის დანერგვას.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ, IMF) ფისკალურ საქმეთა დეპარტამენტი, „საგადასახადო ადმინისტრაციის“ დიაგნოსტიკური შეფასების ინსტრუმენტით“ (TADAT) საქართველოს საგადასახადო სისტემის შეფასების ანგარიში, 2016. URL: https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-publications/external/lang/Georgian/pubs/ft/scr/2016/_cr16283ge.ashx  (ხელმისაწვდომია 15.05.2021);
  2. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ, IMF) ფისკალურ საქმეთა დეპარტამენტი, „საგადასახადო ადმინისტრაციის“ დიაგნოსტიკური შეფასების ინსტრუმენტით“ (TADAT) საქართველოს საგადასახადო სისტემის შეფასების ანგარიში, 2021. URL: https://www.rs.ge/Media/Default/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/other/TADAT%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%202020%20(%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98).pdf (ხელმისაწვდომია 15.05.2021);
  3. საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ, URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1405264?publication=3 (ხელმისაწვდომია 15.05.2021);
  4. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (კოდიფიცირებული) (სსკ), URL: http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8700&Itemid=82
  5. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა. URL: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/91/sakhelmtsifo-finansebis-statistika (ხელმისაწვდომია 15.05.2021);
  6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის წლიური ანგარიშები, URL: https://rs.ge/AboutUs?cat=5&tab=1 (ხელმისაწვდომია 15.05.2021);