სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების სტრატეგიის სრულყოფის საკითხისათვის

ავტორები: პაატა კოღუაშვილი, ნიკოლოზ ჩიხლაძე

საკვანძო სიტყვები: სტრატეგია; აგრარული პოლიტიკა; მართვა; სტრუქტურული რეფორმა.

J.E.L. Classification: Q10, Q18

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.06

ციტირებისათვის: კოღუაშვილი პ., ჩიხლაძე ნ. (2021) სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების სტრატეგიის სრულყოფის საკითხისათვის. ეკონომიკური პროფილი №1(21), გვ. 63-72. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.06

ანოტაცია.

თანამედროვე  მსოფლიო  დგას  ძალიან  სერიოზული  გამოწვევების  წინაშე  და  ეს  ჩვენმა  საზოგადოებამ კიდევ  ერთხელ მძაფრად  შეიგრძნო  თავსდატეხილი    პანდემიის  პირობებში.  კაცობრიობას  უმძიმესი  ფორმით  გადააქვს  ეს  განსაცდელი  და  მისგან  პროვოცირებული  ეკონომიკური  კრიზისი.  სახეზეა  გლობალური,  ფუნდამენტური  მაკროეკონომიკური   ცვლილებების  აუცილებლობა. ჩვენს  თვალწინ  იცვლება   მსოფლიო   და  ამ  პირობებში   ქვეყნისთვის  ჩნდება  შანსი  სწორად  შევაფასოთ  არსებული  ვითარება.

მიგვაჩნია, რომ საქართველოში ამჟამად მოქმედი სოფლის  მეურნეობის  და  სოფლის  განვითარების    სტრატეგია თავისი  შინაარსით,   მიზნებით  და  ამოცანებით   ვერ  პასუხობს  ქვეყნის  და დარგის  წინაშე  არსებულ გამოწვევებს.   დღის  წესრიგში  დგება  აუცილებლობა  მეცნიერების,  ექსპერტების,  პრაქტიკოსების  და  ფერმერების მეტი ჩართულობით  შეიქმნას ახალი პროგრამული დოკუმენტი, რომელიც მიღებამდე გახდება   საჯარო   განხილვის  საგანი. ნაშრომში ავტორთა მიერ შემოთავაზებულია „დიდი  ბიძგის  პოლიტიკის“ გატარების აუცილებლობა.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021–2027 წლების სტრატეგია https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/20395
  2. Koguashvili P., Mamukelashvili D. (2020). Development of Cooperative Agro-Credit System in Georgia. Globalization and Business, 10, 180-184. https://doi.org/10.35945/gb.2020.10.022
  3. საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019. სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური. 2020. https://www.geostat.ge/media/31931/soflis_meurneoba_2019.pdf   გვ.18
  4. სასურსათო უსაფრთხოება. სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/297/sasursato-usafrtkhoeba