ტრანსპორტის ეკოლოგიური მდგრადობა, როგორც ეკონომიკური მდგრადობის მდგენელი (ქ. ქუთაისის მაგალითზე)

ავტორები: დარეჯან ჩხიროძე

საკვანძო სიტყვები: მდგრადი ტრანსპორტი; მდგრადი განვითარება; თავსებადობა; ევროსტანდარტი; პანდემია; რეგულაციები.

J.E.L. Classification: O1; Q0; Q5.

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.07

ციტირებისათვის: ჩხიროძე დ., (2021) ტრანსპორტის ეკოლოგიური მდგრადობა, როგორც ეკონომიკური მდგრადობის მდგენელი (ქ. ქუთაისის მაგალითზე). ეკონომიკური პროფილი №1(21), გვ. 72-82. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.07

ანოტაცია.

წარმოდგენილი ნაშრომი მოიცავს  შედარებით  ანალიზს  წინა  წლებში  არსებული  მუნიციპალური  ტრანსპორტის  მიერ ემისირებული  მავნე  ნივთიერებებსა  და  ახალად  შემოყვანილი  მუნიციპალური   ავტობუსების  მიერ  ემისირებულ  ნივთიერებებს  შორის. კერძოდ,  ჩვენს  მიერ  შერჩეული  იქნა  სათბურის  ეფექტის   დამომწვევი  გაზები  CO2  და NO. სათბურის  გაზების ემისიის  მატება  იწვევს  ტემპერატურის  ზრდას  და  შედეგად,  კლიმატის  ცვლილებას.

შედარებითი  ანალიზით შესაძლებელი გახდა, დაგვედგინა  ახალი  ავტობუსების  უპირატესობა  რომლის  მონაცემები  თავსებადია  ევრო  სტანდარტებთან  ძველ   ავტობუსებთან  შედარებით, რაც  მიანიშნებს  ახალი  ავტობუსების  უპირატესობას, როგორც  ეკოლოგიური ისე სოციალ–ეკონომიკური თვალსაზრისით. მდგრადი  ტრანსპორტი თავსებადია ევრო სტანდარტებთან.  იგი არის გარემოს  მდგრადობის და  საზოგადოების  სოციალურ–ეკონომიკური  განვითარების  ერთგვარი გარანტი.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1.  მარგველაშვილი მ., და სხვა (2016)  კლიმატის  ცვლილება  და  მდგრადი  განვითარება. სალექციო მასალების კრებული. ილიაუნი, თბილისი. URL:http://weg.ge/sites/default/files/climate_change_and_sustainable_development.pdf (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);
  2. არცივაძე კ., (2016) კლიმატის ცვლილების შესახებ ჩარჩო-კონვენციის ეროვნულ დონეზე განხორციელება. URL: http://greenalt.org/wp-content/uploads/2016/05/CCC_GEO.pdf (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);
  3. კანონი  ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ. URL:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16210  (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);
  4. ქებურია მ., თოფურია, რ. (2004) სატრანსპორტო საშუალებები  და  გარემოს  დაბინძურება. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი.
  5. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო. URL:https://www.sa.gov.ge/s/auto (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);