ინოვაციური ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში და ეკონომიკური გამოწვევები (აეროპონიკის მაგალითი)

ავტორები: ალექსანდრე ვაჭარაძე

საკვანძო სიტყვები: სოფლის მეურნეობა; გამოწვევები; აეროპონიკა; ინოვაცია;

J.E.L. Classification: Q10; Q16; Q18

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.08

ციტირებისათვის: ვაჭარაძე ა., (2021) ინოვაციური ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში და ეკონომიკური გამოწვევები (აეროპონიკის მაგალითი). ეკონომიკური პროფილი №1(21), გვ. 82-93. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.08

ანოტაცია. მსოფლიო მოსახლობის ზრდის პარალელურად, იზრდება მოთხოვნა სოფლის მეურნეობის სუფთა და ჯანსაღ პროდუქციაზე. აღნიშნულის დაკმაყოფილება კი, კლიმატური პირობების გაუარესების თუ ნიადაგის დეგრადაციის შედეგად, სოფლის მეურნეობის ტრადიციული მეთოდებით სულ უფრო ძნელდება. საჭირო ხდება სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება და განვითარება. ამ მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და ახალი მეთოდი არის აეროპონიკა, რომელიც ნიადაგის არარსებობის შემთხვევაში, მცირეოდენი წყლის გამოყენებით, მინიმალურ ფართზე 3 განზომილებიანი სასათბურე მეურნეობის გაშენების საშუალებას იძლევა, სადაც კულტივაციის პერიოდი, ტრადიციულისაგან განსხვავებით, იქნება დაჩქარებული და გახანგრძლივებული მთელი წლის მანძილზე. აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით დამაიმედებლად მიგვაჩნია, რომ ქართული კომპანიებიც არ ჩამორჩებიან მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს და აქტიურად არიან ჩართულნი აეროპონიკის სისტემის დახვეწასა თუ განვითარებაში.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA). URL: https://gita.gov.ge/geo (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);
 2. Barker BTP. (1922). Long ashton research station annual report: studies on root development.
 3. Hessel MI, Richert GE, Nevill JGE. 1993. Airflow-contained aeroponic nutrient delivery for a microgravity plant growth unit. Biotronics. 21:33–38.
 4. Lu, X., Yang, S., and Evans, J.R. 2009. Microfeeding with different ultrasonic nozzle designs. Ultrasonics 49(6-7):514-521.
 5. Mateus-Rodriguez, J., de Haan, S., and Rodríguez-Delfín, A. (2014). Genotype by environment effects on Potato mini-tuber seed production in an aeroponics system. Agronomy 4(4):514-528. 
 6. Mbiyu MW, Muthoni J, Kabira J, Elmar G, Muchira C, Pwaipwai P, Ngaruiya J, Otieno S, Onditi J. (2012). Use of aeroponics technique for potato (Solanum tuberosum) minitubers production in Kenya. J of Horti and Fore. 4:172–177.
 7. NASA Spinoff (2006). Progressive plant growing has business blooming. In: Environmental and Agricultural Resources. New York: NASA Spinoff; p. 64–77.
 8. Osvald J, Petrovic N, Demsar J. (2001). Sugar and organic acid content of tomato fruits (lycopersicon lycopersicum mill.) grown on aeroponics at different plant density. Acta Alimentaria. 30(1):53–61.
 9. Otazú, V. (2010). Manual on quality seed potato production using aeroponics. International Potato Center (CIP), Lima, Peru. p. 44
 10. Pinstrup-Andersen P. (2017). It is time to take vertical indoor farming? Glo Food Sec.
 11. Rains MA. (1941). Method of growing plants in water and air. Torreya. 41:103–104.
 12. Shtrausberg DV, Rakitina EG. (1970). On the aeration and gas regime of roots in aeroponics and water culture. Agrokhitniia. 4:101–110.
 13. Sylvia DM, Hubbel DH. (1986). Growth and sporulation of vesiculararbuscular mycorrhizal fungi in aeroponic and membrane systems. Symbiosis. 1:259–267.

Zobel RW, Tredici DP, Torrey JG. (1976). Methods for growing plants aeroponically. Plant Physiol. 57:344–346.