ფუნქციის წარმოებულის გამოყენება ეკონომიკურ ამოცანებში

ავტორები: მაკა ლომთაძე

საკვანძო სიტყვები: ფუნქციის წარმოებული; ფუნქციის ექსტრემუმი: მაქსიმუმი, მინიმუმი; დანახარჯი; ამონაგები.

J.E.L. Classification: A2; C1; C4;

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.09

ციტირებისათვის: ლომთაძე მ., (2021) ფუნქციის წარმოებულის გამოყენება ეკონომიკურ ამოცანებში. ეკონომიკური პროფილი №1(21), გვ. 93-100. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.09

ანოტაცია.

სპეციალისტის პროფესიული მომზადება ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს. გამოკვლევებმა აჩვენა რომ, საქართველოში დღეს არსებული მდგომარეობა არ შეესაბამება საბაზრო მოთხოვნების დონეს, რადგან სპეციალისტების ნაწილი ვერ ფლობს იმ პროფესიულ ცოდნას, რაც საჭიროა ეკონომიკური ამოცანების გადასაჭრელად. ამ პრობლემის მოგვარების ერთი მიმართულებაა ახალგაზრდა სპეციალისტთა მომზადება უმაღლეს სასწავლებელში. ახალგაზრდა  თაობას უნდა მივცეთ საბაზისო ცოდნა და სწავლის პროცესი უნდა გავხადოთ საინტერესო  რათა ჩამოყალიბდნენ მაღალ პროფესიონალებად.

აღნიშნულიდან გამომდინარე უნდა ვიზრუნოთ ერთიან საგანმანათლებლო სივრცის შექმნაზე, სადაც უმაღლესი მათემატიკის როლი საკმაოდ დიდია. სტატიის მიზანიც სწორედ ესაა.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Thomas G.B., Weir M.D., Hass J., (2014) Thomas’ Calculus, Early Transcendental. Thirteenth Edition, Pearson, New York.
  2. ნატროშვილი დ.,  და სხვა (2008) მათემატიკა ეკონომისტებისათვის. მეორე გამოცემა,  თბილისი, „ახალი ივირონი“, -577 გვ.;
  3. ჯეიმზი გ., (2001), მათემატიკა ინჟინრებისათვის.  (ქართული თარგმანი სახელმძღვანელოსი: JamesG., Burley D., Clements D., Dyke P., Searl J., Wright J., Modern Engineering Mathematics, Fifth Edition, Pearson,  New York, 2015,  ISBN  978-1-292-08082-6; რედაქტორები: დ.ნატროშვილი და ო.ზუმბურიძე). თბ., „გლობალ-პრინტი“. -892გვ.
  4. ხვედელიძე ნ., (2014)  მათემატიკა ეკონომიკის და ბიზნესისთვის.  თბილისი. -468გვ.