ეკონომიკური სირთულის ინდექსი (ECI), როგორც ზრდის პროგნოზირების საუკეთესო მაჩვენებელი

ავტორები: ციცინო ძოწენიძე

საკვანძო სიტყვები: ინტეგრაცია, საერთაშორისო ვაჭრობა, ეკონომიკური ზრდა, რთული ეკონომიკა, რეგულაციები.

J.E.L. Classification: O11; O4; E61

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.11

ციტირებისათვის: Dzotsenidze T., (2021) Economic complexity index (ECI) as best indicator for growth prediction. Economic Profile, №1(21), pp.108-116. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.11

ანოტაცია.

ქვეყნის ეკონომიკის ფუნქციონირებას მრავალი სირთულე ახასიათებს. ერთი მხრივ, რაც უფრო მეტ საქონელს აწარმოებს ქვეყანა, მით უფრო რთულდება მისი ეკონომიკა. მეორე მხრივ, სირთულე იმითაც განისაზღვრება, თუ რამდენ სხვა ქვეყანას შეუძლია იგივე საქონლის წარმოება.

ინოვაციის დანერგვისთანავე, ადამიანები იწყებენ მის გამოყენებას, თუმცა სხვა ქვეყნებიც  იმეორებენ  მას. დროთა განმავლობაში, ამ კოპირების შემდეგ, კონკრეტული ინოვაციის გამოყენების უფრო და უფრო მეტი შესაძლებლობები ვლინდება, რაც, თავის მხრივ, იწვევს შემოსავლების ზრდას. ეს ხდება ყოველ 50-60 წელიწადში ერთხელ.

საქართველო შემოსავლის დონის მიხედვით სირთულეებით ხასიათდება. ეკონომიკური სირთულის ინდექსის (ECI) მიხედვით საქართველო 133 ქვეყანას შორის 65-ე ადგილს იკავებს. შედეგად, იგეგმება მისი ეკონომიკის ზომიერად განვითარება. „ზრდის ლაბორატორიის“ (Growth Lab, Harvard University) 2028 წლის პროგნოზით საქართველოში ეკონომიკის ზრდა 4,2% -ით არის ნავარაუდევი.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Bradford W. (2020). Global capitalism and sustainable development. Sydney: Macquarie university, Dept. of Economics.
  2. Hausmann R., Rodrik D. (2005). Growth Diagnostics (PDF). Working Paper.
  3. Schumpeter J. (2006) History of economic analysis (13-th edition). URL: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38660850/History_of_Economic_Analysis-J.A.Schumpeter.pdf?1441318959=&response-content-A (Available 2.06.2021);
  4. Steven N. Durlauf (1997) What Should Policymakers Know About Economic Complexity? University of Wisconsin and Santa Fe Institute 1997. URL:https://web.archive.org/web/20071024042342/http://www.santafe.edu/research/publications/workingpapers/97-10-080.pdf (Available 2.06.2021);
  5. Hausmann, R., et al., (2011). The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to Prosperity Last updated on 12/07/2017
  6. Lomidze I.., Exports are growing. “Resonance”, 13.05.2021. URL: http://www.resonancedaily.com/mobile/index.php?id_rub=3&id_artc=126810  (Available 2.06.2021);
  7. Growth Lab.  Harvard University. URL: https://growthlab.cid.harvard.edu/publications/policy-area/economic-complexity  (Available 2.06.2021);
  8. National Statistics Office of Georgia. https://www.geostat.ge/ka  (Available 2.06.2021).