დეცენტრალიზაცია სლოვაკეთში: პერსპექტივები ტრნავას რეგიონიდან

ავტორები: ევგენი ჰაიდანკა

საკვანძო სიტყვები: ადმინისტრაციული დეცენტრალიზაცია; პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია; ფისკალური დეცენტრალიზაცია; სლოვაკეთის დეცენტრალიზაციის მოდელი; ტრნავას რეგიონი.

J.E.L. Classification: H3; H76; H77

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.12

ციტირებისათვის: Haydanka E., Haydanka D., (2021) Decentralization in Slovakia: perspectives from the Trnava region. Economic Profile, №1(21), pp. 116-124. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.12

ანოტაცია. დეცენტრალიზაცია წარმოადგენს პრიორიტეტულ რეფორმას ცენტრალური ევროპის პოსტ-სოციალისტურ ქვეყნებში. სლოვაკეთის ევროკავშირში გაწევრიანებამ დააჩქარა დეცენტრალიზაცია, რომელიც ხორციელდება პოლიტიკურ, ფისკალურ და ადმინისტრაციულ დონეზე. წარმოდგენილ სტატიაში დასავლეთ სლოვაკეთში მდებარე ტრნავას რეგიონის მაგალითზე დადგინდა, რომ რეგიონში პრიორიტეტულია ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დეცენტრალიზაცია. სლოვაკეთის ევროკავშირში გაწევრიანება და პოლიტიკური ვითარება მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს დეცენტრალიზაციაზე, ხოლო მუნიციპალური კომუნალური მომსახურების გაუმჯობესება კვლავ პრობლემას წარმოადგენს რეგიონში. დეცენტრალიზაციის ეფექტურობის დონე სლოვაკეთში 60-70%-ით, ხოლო ტრნავას რეგიონში - 70-80%-ით განისაზღვრება.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Dunn, J. & Wetzel, D. (1999). Fiscal Decentralization in Former Socialist Economies: Progress and Prospects. Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association, Vol. 92, 1999, pp. 242–250.
  2. Tiebout, Ch. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. J: The Journal of Political Economy, Vol. 64, No. 5, pp. 416–424.
  3. Oates, W. (1972). Fiscal federalism. New York, “Harcourt Brace Jovanovich”, 256 p.
  4. Schneider, A. (2003). Decentralization: Conceptualization and Measurement. J: Studies in Comparative International Development, Vol. 38, No. 3, pp. 32–56.
  5. Making Decentralisation Work. A Handbook for Policy-Makers: Policy Highlights. OECD, 2019, 19 p.
  6. Leška, D. (2013). Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. J: Sociológia, Vol. 45, Issue 1, pp. 71–88.
  7. Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/about (available 07.06.2021).
  8. Haydanka E., (2019). Public and political space of decentralization processes in the Trnava region of Slovakia. Bulletin of Tomsk State University, No. 444, pp. 101-109. (In Russian)
  9. Haydanka E., (2018). Cross-border cooperation in the processes of modernization of public administration (experience of the Trnava region of Slovakia). Aspects of public administration, Vol. 6, № 10, p. 47–53. (In Ukrainian)