მუნიციპალური საინვესტიციო პროექტების სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების პრობლემები საქართველოში

ავტორები: პანტელეიმონ (პაატა) კლდიაშვილი, რობერტ კამლაძე

საკვანძო სიტყვები: საინვესტიციო პროეტი; საჯარო ინვესტიცია; მუნიციპალიტეტი;

J.E.L. Classification: E2; H7; M48

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.13

ციტირებისათვის: კლდიაშვილი პ., კამლაძე რ. (2021) მუნიციპალური საინვესტიციო პროექტების სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკური პროფილი №1(21), გვ. 124-132. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.13

ანოტაცია. თანამედროვე პირობებში სხვადასხვა წყაროდან, საზოგადოებას მიუღია არაერთი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებულმა კონკრეტულმა საინვესტიციო პროექტმა ვერ მოიტანა ის სოციალური და ეკონომიკური შედეგი, რასაც მისგან მოელოდნენ, პროექტი არ გამოდგა ეფექტიანი, ვერ მოახდინა სათანადო დადებითი გავლენა მიზნობრივი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ა.შ. თუმცა, აქვე ისმის კითხვა, მოხდა კი ამ პროექტების დაგეგმვისას, თუ განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას, მისი სავარაუდო სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტის და/ან ეფექტიანობის შეფასება?

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №191, საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების შესახებ; 22.04.2016 წ. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, URL:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3265745?publication=0 (ხელმისაწვდომია 06.2021);
  2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N165, „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე: 207.2016 წ. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, URL:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3348189?publication=0 (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);
  3. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №679, „საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №191 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 31.12.2019 წ. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, URL:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4764888?publication=0 (ხელმისაწვდომია 1.06.2021);