როგორ იმოქმედა COVID-19-მა ლიტვის მოსახლეობის მიგრაციაზე?

ავტორები: გინდრუტ კასნაუსკიენე, რემიგიუს კავალნისი

საკვანძო სიტყვები: მოსახლეობის მიგრაცია; Covid-19; ლიეტუვა

J.E.L. Classification: F22, J61, R23

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.01

ციტირებისათვის: Kasnauskiene G., Kavalnis R., (2021) How has COVID-19 affected migration of Lithuanian population? Economic Profile, №2(22), pp. 8-15. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.01

ანოტაცია.

ნაშრომის მიზანია შეისწავლოს COVID-19 პანდემიის როლი ლიეტუვაში მოსახლეობის მიგრაციაზე. სტატიაში განხორციელდა სიტუაციის ანალიზი მიგრაციის უახლესი ხელმისაწვდომი მონაცემების გამოყენებით. დადგინდა, რომ COVID-19 ზოგადად ასოცირებული იყო ემიგრაციის შემცირებასთან და იმიგრაციის გაზრდასთან, ძირითადი ცვლილებებით, რაც ხდება ემიგრაციის მხარეზე. გარდა ამისა, ქალები ნაკლებად მიდრეკილნი იყვნენ მიგრაციისკენ გაურკვევლობის დროს, როცა მიგრანტები უფრო მეტად ცდილობდნენ ახალი მიმართულებების გამოცდას.

COVID-19-ს ჰქონდა ძლიერი ემიგრაციის შემამცირებელი ეფექტი ქალებისთვის ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, ჰეტეროგენული შედეგით მამაკაცებისთვის. ამან ასევე უარყოფითად იმოქმედა ფულადი გზავნილების ნაკადზე.

იმიგრაციის მხრივ, COVID-19-ს მსგავსი გავლენა ჰქონდა სქესთა შორის ყველაზე დიდ ასაკობრივ ცვლილებაზე, რაც ანელებს იმიგრაციის ზრდას ძირითადი გამგზავნი ქვეყნებიდან. ხელმისაწვდომმა და ხარისხიანმა ჯანდაცვის სერვისებმა, უსაფრთხოების განცდის აუცილებლობამ და ახალმა სამუშაო პრაქტიკამ მრავალი ემიგრანტის დაბრუნების მოტივაცია შექმნა. თუმცა, შინ დაბრუნების პროცესი პანდემიამდე იყო დაწყებული.

სიტუაციის სიახლე ზღუდავს ლიტერატურის ფარგლებს ამ თემაზე. ეს კვლევა ეხება არსებულ კვლევით ხარვეზს COVID-19 პანდემიის გავლენის შესახებ მიგრაციაზე ლიეტუვის შემთხვევის გამოყენებით.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. IOM. (2020). Tarptautinė migracijos organizacija. Retrieved from Grįžtamoji migracija auga - bet ar visi grįžtantieji laukiami?: http://www.iom.lt/lt/naujienos/364
 2. IOM. (2020a). Visuomenės požiūrio į migracijos procesus ir jo kaitą COVID-19 kontekste tyrimas. Vilnius: Spinter research. Retrieved from https://www.renkuosilietuva.lt/file/repository/Ataskaita_IOM_COVID_kontekstas_2020.pdfPp
 3. Lietuvos Bankas. (2020). Lithuanian Economic Review. Vilnius: Bank of Lithuania. Retrieved from https://www.lb.lt/en/reviews-and-publications/category.39/series.167
 4. Lietuvos Bankas. (2020a). Namų ūkių apklausos apžvalga, 2020. Vilnius: Lietuvos Bankas. Retrieved from https://www.lb.lt/lt/apzvalgos-ir-leidiniai/category.40/series.194
 5. Lietuvos Bankas. (2020b). Naujienos. Retrieved from Pandemija ir Brexitas nusekino emigrantų perlaidų srautą: https://www.lb.lt/lt/naujienos/emigrantu-perlaidos
 6. Lietuvos rytas. (2020). Naujienos. Retrieved from Į Lietuvą sugrįžę tautiečiai nebeskuba išvykti: skelbia, kad masinė emigracija – jau praeitis: https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2020/08/30/news/i-lietuva-sugrize-tautieciai-nebeskuba-isvykti-skelbia-kad-masine-emigracija-jau-praeitis-16137193/
 7. LRT. (2021). Naujienos. Retrieved from Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje užstrigę migrantai neslepia: mes mirsime, nes čia neturime nieko: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1479771/lenkijos-ir-baltarusijos-pasienyje-uzstrige-migrantai-neslepia-mes-mirsime-nes-cia-neturime-nieko
 8. LRT. (2021a). Verslas. Retrieved from Armonaitės pasiūlymas mažinti GPM migrantams sulaukė ekonomistų kirčio – priemonę laiko diskriminacine: https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1504381/armonaites-pasiulymas-mazinti-gpm-migrantams-sulauke-ekonomistu-kircio-priemone-laiko-diskriminacine
 9. Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania. (2021). Informacija dėl neteisėtos migracijos. Retrieved from https://vrm.lrv.lt/informacija-del-neteisetos-migracijos
 10. OECD. (2020). International Migration Outlook 2020. Paris: OECD Publishing. doi:https://doi.org/10.1787/ec98f531-en
 11. OECD. (2020a). Managing international migration under COVID-19. Paris: OECD. Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134314-9shbokosu5&title=Managing-international-migration-under-COVID-19
 12. Spinter research. (2021). Spinter research. Retrieved from Tyrimas: trečdalis medicinos sektoriaus darbuotojų norėtų išvykti į užsienį: https://www.spinter.lt/site/lt/vidinis_noslide/menutop/9/home/publish/MTUzNTs5Ozsw
 13. Statistics Lithuania. (2020). Labour Market in Lithuania (editon 2020). Vilnius: Statistics Lithuania. Retrieved from Unemployment: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/7895519/Labour+Market+in+Lithuania+%28editon+2020%29.pdf/21fe2a63-0722-417f-85bd-7878219a077b
 14. Statistics Lithuania. (2021a). Statistics Lithuania indicators. Retrieved from Immigrants: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=7ae84706-e252-40de-85d8-35baecbbb038#/
 15. Statistics Lithuania. (2021b). Statistics Lithuania indicators. Retrieved from Emigrants: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=c7fd5ee9-3c03-4f2d-96b6-b0e5c0c9b3b4#/
 16. Statistics Lithuania. (2021c). Statistics Lithuania indicators. Retrieved from Inactive persons: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=7f21f21c-266e-4c72-8a35-fd16a3b8aedd#/
 17. The Economist. (2021). How the pandemic reversed old migration patterns in Europe . The Economist. Retrieved from https://www.economist.com/europe/2021/01/28/how-the-pandemic-reversed-old-migration-patterns-in-europe
 18. World Bank. (2021). Data. Retrieved from Personal transfers, receipts (BoP, current US$) - Lithuania: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD?end=2020&locations=LT&start=2016&view=chart