სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკის როლი ეკონომიკურ-პოლიტიკური სისტემების განვითარებასა და კრიზისების დაძლევაში

ავტორები: ზაზა წვერავა, ლაშა წვერავა

საკვანძო სიტყვები: ინოვაციური პოლიტიკა, პანდემია, მმართველობითი ორგანოები, თანამედროვე ელექტრონული ტექნოლოგიები, ციფრული სივრცე.

J.E.L. Classification: M38, O31, O32, O38

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.06

ციტირებისათვის: წვერავა ზ., წვერავა ლ., (2021) უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები COVID-19 პირობებში: მწვანე ინვესტიციების კონტექსტი. ეკონომიკური პროფილი №2(22), გვ. 64–71. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.06

ანოტაცია. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) ინფექციამ მნიშვნელოვნად შეცვალა საზოგადოებაში თითოეული ადამიანის ცხოვრების წესი. მან საზოგადოება დააყენა არა მხოლოდ გლობალური პრობლემების წინაშე, არამედ ის გახდა ახალი ინოვაციური მიდგომების, ციფრული ტრენდების შემუშავებისა და დანერგვის მიზეზიც. სტატიაში განხილულია თანამედროვე მსოფლიოს სხვადასხვა განვითარებული სახელმწიფოებისა და საქართველოს მმართველობითი ორგანოების მიერ ინოვაციური პოლიტიკის წარმართვის პრაქტიკა და გამოცდილება. ნაშრომში აღნიშნულია, რომ საჯარო მმართველობით სფეროში ინოვაციური და თანემდროვე ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება წარმოადგენს არათუ მართვის დამხმარე საშუალებას, არამედ ის არის მართვის მთავარი და აუცილებელი ინსტრუმენტი.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Lupton D., Willis K., (2021). The COVID-19 Crisis
   Social Perspectives. Routledge, London.
 2. Bhasin K., (2012). This is The Difference Between invention And Innovation. Business Insider.
 3. The Aspen Institute, Aspen Cybersecurity Group, (2019). AN INNOVATION CHALLENGE FOR THE UNITED STATES. Washington, DC.
 4. Andreosso-O'Callaghan B.,  Moon W., Sohn W., (2021). Economic Policy and the Covid-19 Crisis, The Macroeconomic Response in the US, Europe and East Asia. Routledge, London.
 5. Kuznets P., (1988). An East Asian Model of Economic Development: Japan, Taiwan, and South Korea, Economic Development and Cultural Change. Indiana University, Bloomington, Indiana.
 6. Vassil K., (2016). Estonian e-Goverments Ecosystem: Foundation, Applications, Outcomes. World development report.
 7. საქართველოს პარლამენტი, „ინოვაციების შესახებ“ საქართველოს კანონი №5501-IIს. 2016.
 8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბრძანება №1-1/66. 2014.
 9. Global Innovation Index (GII). URL: https://www.globalinnovationindex.org/.
 10. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA). URL: http://gita.gov.ge.