სახელმწიფოს როლი ინფლაციის დარეგულირების პროცესში - მონეტარისტული კონტექსტი

ავტორები: ლია პიტიურიშვილი

საკვანძო სიტყვები: ინფლაცია; მონეტარული პოლიტიკა; ფულის მიწოდება; უმუშევრობა; დასაქმება.

J.E.L. Classification: H0, E6

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.08

ციტირებისათვის: პიტიურიშვილი ლ., (2021) სახელმწიფოს როლი ინფლაციის არეგულირების პროცესში - მონეტარისტული კონტექსტი. ეკონომიკური პროფილი. №2(22), გვ. 83–88. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.08

ანოტაცია.

სტატია ეძღვნება დღევანდელ საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე და აქტუალურ პრობლემას - ინფლაციას. მასში შესწავლილია ის ძირითადი მიზეზები, რომელთა შედეგადაც ადგილი აქვს როგორც ადგილზე წარმოებულ, ისე იმპორტირებულ საქონელსა და მომსახურებაზე ფასების მნიშვნელოვან ზრდას.

კვლევის მთავარ მიზნად დასახულია იმ გზებისა და მეთოდების ძიება, რომელთა საშუალებითაც ქვეყანა ინფლაციურ კრიზისს დაძლევს. ჩვენი აზრით, ერთ-ერთ ასეთ გზას წარმოადგენს ქვეყნის ფულად-საკრედიტო სფეროს განვითარება მონეტარისტული თეორიის შესაბამისად. ეს უკანასკნელი აპრობირებულია მრავალ, მათ შორის, გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყანაში (პოლონეთი, ესტონეთი და სხვ.).

ქვეყანამ ინფლაციის დასარეგულირებელ ამოცანად უნდა დაისახოს სამამულო წარმოების ტემპების გაზრდა, ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების მასშტაბების გაფართოება, შრომის ეფექტურობის ამაღლება, მიმოქცევის არხების განტვირთვა ზედმეტი ფულისაგან და მის მოცულობაზე მომავალში მკაცრი კონტროლის დაწესება, საბანკო სექტორში კონკურენციული გარემოს შექმნა და ა.შ.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. გუროვა ი., (2014) მსოფლიო ეკონომიკა,  თბილისი.
  2. Дробозин  Л., (2000) Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник. Москва.
  3. თავაძე ი., (2012) ფულის მიმოქცევის რეგულირების გაუმჯობესების გზები საქართველოში. თბილისი.
  4. მენქიუ გ., (2008) ეკონომიკის პრინციპები, თბილისი, „დიოგენე“.
  5. ჰეზლიტი ჰ, ჰაიეკი ფ., (2010) თავისუფლების ფული. თბილისი.
  6. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - www.geostat.ge