საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები და მათი შეფასება

ავტორები: ლია ხელაძე

საკვანძო სიტყვები: საგადასახადო კოდექსი; ეკონომიკის რეგულირება; სახელმწიფო ბიუჯეტი; კოვიდ-19.

J.E.L. Classification: H2, E6, K2

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.10

ციტირებისათვის: ხელაძე ლ., (2021) საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები და მათი შეფასება. ეკონომიკური პროფილი. №2(22), გვ. 98–105. DOI: https://doi. org/10.52244/ep.2021.22.10

ანოტაცია. ეკონომიკაზე მოქმედ სხვა უამრავ ფაქტორთა შორის, გადასახადებს, როგორც ეკონომიკური ურთიერთობების ერთ-ერთ უმთავრეს სუბიექტს, წამყვანი ადგილი უჭირავს. გამომდინარე აქედან, საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ნებისმიერი სიახლის ანალიზი აუცილებელია. სტატიაში განხილულია უკანასკნელ პერიოდში საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. შეფასებულია თუ რა გავლენას ახდენს თითოეული მათგანი ქვეყნის ბიუჯეტზე და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. განხილულია მსოფლიო მასშტაბით კოვიდ პანდემიასთან დაკავშირებით სხვადასხვა გადასახადში დანერგილი შეღავათები და მოძიებულია პარალელები ჩვენს კანონმდებლობასთან მიმართებით.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს საგადასახადოკოდექსი (კოდიფიცირებული) (სსკ),URL: http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8700&Itemid=82 (ხელმისაწვდომია 21.11.2021);

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის წლიური ანგარიშები. URL: https://rs.ge/ AboutUs?cat=5&tab=1 (ხელმისაწვდომია 21.11.2021);

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, 2019 წელი. ბრძანება N42 ,,დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირებით დასაბრუნებელი ზედმეტად გადახდილი თანხებისავტომატური დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4481511?publication=0 (ხელმისაწვდომია 21.11.2021);

4. შემოსავლების სამსახური (2021). სამსახურის უფროსის ბრძანება N13617 ,,ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების უფლების შეზღუდვის შესახებ" URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5171181?publication=1 (ხელმისაწვდომია 21.11.2021);

5. Covid-19 tax policy and other measures (2020). OECD, URL: https://www.oecd.org/tax/covid-19-tax-policy-and-other-measures.xlsm (ხელმისაწვდომია 21.11.2021).