ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების ფორმირების პრობლემები და მისი დაძლევის მიმართულებები

ავტორები: გიორგი აბუსელიძე, ალეკო მელაძე

საკვანძო სიტყვები: ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი; მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი; ფისკალური დეცენტრალიზაცია; საგადასახადო შემოსავლები;

J.E.L. Classification: H61, H72, H77

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.07

ციტირებისათვის: აბუსელიძე გ., მელაძე ა., (2022) ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების ფორმირების პრობლემები და მისი დაძლევის მიმართულებები. ეკონომიკური პროფილი. ტომი 17, 1(23), გვ. 15-29. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.07

ანოტაცია.

ტერიტორიული ერთეულების ეკონომიკური სიძლიერე სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარების განმაპირობებელი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ტერიტორიული ერთეულების ეკონომიკური სტაბილურობისათვის უმნიშვნელოვანესია ფინანსური დეცენტრალიზაციის ხარისხის გაზრდა და მათი ბიუჯეტების შემოსავლების საკუთარი საგადასახადო წყაროებით უზრუნველყოფა, რომელიც სახელმწიფოს მიერ გატარებული ეფექტური ფისკალური პოლიტიკის წყალობით მიიღწევა.

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის საგადასახადო წყაროებით უზრუნველყოფისათვის აუცილებელია ფისკალური პოლიტიკის ისეთი კომპლექსური ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ადგილობრივ ორგანოებს მისცემს მნიშვნელოვან სტიმულებს: იყოს ეკონომიკურად აქტიური, შექმნან მეტი სამუშაო ადგილები, შექმნან მეტი დამატებული ღირებულება, გაზარდონ თავიანთი წვლილი ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. აბუსელიძე, გ. (2004). რეგიონული ბიუჯეტების როლი ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. სოციალური ეკონომიკა. 4, 157-166;
 2. აბუსელიძე, გ. (2006). ფისკალური პოლიტიკის ოპტიმიზაციისათვის. სოციალური ეკონომიკა. 4, 101-106;
 3. აბუსელიძე, გ. (2009). საგადასახადო კოდექსის ადეკვატური საბიუჯეტო კოდექსის მიღების აუცილებლობის შესახებ. ეკონომიკა და ბიზნესი. 1, 42-46;
 4. საკანონმდებლო მაცნე (2021). აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ;
 5. საკანონმდებლო მაცნე (2021). საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 6. საკანონმდებლო მაცნე (2021). საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;
 7. საკანონმდებლო მაცნე (2021). საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი;
 8. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები. URL: www.geostat.ge
 9. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
 10. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
 12. ღლონტი, ვ. (2007). რეგიონი (ანალიზი, შეფასება, პერსპექტივები). ბათუმი;
 13. შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
 14. ჩიხლაძე, ნ., რუსაძე, ნ. (2015). ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2015" შრომების კრებული, ქუთაისი. URL: http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS2015/eJournal/Papers/Economy/ChikhladzeNikoloz.pdf
 15. ჭითანავა, ნ. (1999). გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები (ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება). II ნაწილი. თბილისი;
 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
 17. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
 18. Abuselidze, G. (2019). Analysis of the formation and use of budgetary policies ensuring the socio-economic development of territorial units. Economic archive. 2, 3-15;
 19. Abuselidze, G. (2019). Анализ На Формирането И Прилагането На Бюджетни Политики, Осигуряващи Социално-Икономическото Развитие На Административно териториалните Единици. Народностопански архив. 2, 3-16;
 20. Abuselidze, G. (2021). The intergovernmental relations and their regulation in the context of decentralization of fiscal policy. E3S Web of Conferences. 280, 02010;
 21. Glonti, V., Zhiyenbayev, M., & Manvelidze, R. (2018). The method of estimating the regional budgetary process. MATEC Web of Conferences. 212, 08029.