საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როლი ეკონომიკის სტიმულირებაში

ავტორები: ლაშა ბერიძე

საკვანძო სიტყვები: საერთაშორისო სავალუტო ფონდი; მსოფლიო ბანკი; საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები; სახელმწიფო ვალი

J.E.L. Classification: F340, F330, F440

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.08

ციტირებისათვის: ბერიძე ლ., (2022) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როლი ეკონომიკის სტიმულირებაში. ეკონომიკური პროფილი. ტომი 17, 1(23), გვ. 30–44. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.08

ანოტაცია.

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როლი სახელწმიფოებისათვის აღიარებულია, რამეთუ მათი დახმარების დაფინანსების ხარჯზე  ბევრმა ქვეყანამ უპრეცენდენტო შედეგებს მიაღწია. მაგრამ მეცნიერებსა და პრაქტიკოს მკლევარებს შორის არ არსებობს ერთიანი პოზიცია საერთაშორისო ორგანიზაციების  დადებით შედეგებთან მიმართებით, რამეთუ სამწუხაროდ მოიძებნება ისეთი შემთხვევები, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციების  ჩარევა კონკრეტული სახელწიფოებისათვის აღმოჩნდა კრიზისის გაღრმავების საფუძველი და ასეთი შემთხვევები  არ იყო ერთეული. ამასთან, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები ხშირად გამოსცემენ სახელმძღვანელო დოკუმენტებს, რომელიც თანამედროვე გამოწვევების ფონზე  მნიშვნელვან როლს ასრულებს სახელმწიფოების  მონეტარული პოლიტიკის გატარებაში, სიღარიბის დაძლევაში, უმუშევრობის შემცირებასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებაში. ასეთი ორგანიზაციები ძირითადად უზრუნველყოფენ გლობალიზაციის პროცესს.

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როლი განსაკუთრებულია საქართველოსთვისაც. ასეთი ორგანიზაციების მხარდაჭერის ხარჯზე ფინანსდება ინფრასტრუქტურული პროექტები და სხვადასხვა ეკონომიკური თუ ფინანსური პროგრამები. ამასთან, ცალკე აღსანიშნავია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შესახებ, რომელსაც საქართველოსთვის შემუშავებული აქვს მაკროეკონომიკური პროგნოზირების სპეციალური პროგრამა და აქტიურ როლს ასრულებს მონეტარული პოლიტიკის განხორციელებაში საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის მუდმივი რეკომენდაციების გაცემის გზით. ცხადია, ყოველივე დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაის ასტიმულირებაზე.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“. საქართველოს კანონი 2022 წლის, თავი I, URL:https://www.mof.ge/5477    (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 2. ხიდაშელი, მ., (2017) საერთაშორისო ფინანსების ზოგადი თეორია. ქუთაისი, აწსუ, გვ. 152.
 3. სახელმწიფო ვალის სტატისტიკური ბიულეტენი, 2021 წლის მე-4 კვარტალი, URL:https://www.mof.ge/images/File/2022/biuletenebi/30.03.2022/N17_GE.pdf (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 4. Halliday, T. C. and B. G. Carruthers, (2007) ‘The Recursivity of Law: Global Norm Making and National Lawmaking in the Globalization of Corporate Insolvency Regimes’. American Journal of Sociology 112(4): 1135–1202.
 5. Rebecca M. Nelson, Martin A. Weiss, (2020)  COVID-19, Role of the International Financial Institutions, May 4. URL:https://www.everycrsreport.com/files/20200504_R46342_b2edaa0469f0ca126705472bbb05e0c00297fcee.pdf   (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 6. IMF, Colombia: Peace is Good for Business,  URL:https://www.imf.org/en/Countries/COL/working-together-colombia-and-the-imf (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 7. IMF, Ireland:From Tiger to Phoenix, URL:https://www.imf.org/en/~/link.aspx?_id=DE6407B06AA04ECABB671100BD16E453&_z=z (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 8. IMF, Timeline, URL:https://www.imf.org/en/About/Timeline (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 9. IMF, lending Facts, URL:https://www.imf.org/en/About (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 10. IMF, Vietnam,  Raising Millions Out of Poverty, URL:https://www.imf.org/en/Countries/VNM/vietnam-raising-millions-out-of-poverty (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 11. World Bank, „What We Do“,  URL:https://www.worldbank.org/en/what-we-do (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 12. World Bank, „Who We Are“. URL: https://www.worldbank.org/en/who-we-are (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)
 13. US to block Iran’s Request to IMF for 5$ billion Loan to fight Coronovirus,  URL:https://www.wsj.com/articles/u-s-to-block-irans-request-to-imf-for-5-billion-loan-to-fight-coronavirus-11586301732  (ხელმისაწვდომია 08.05.2022)