აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა და საქართველოს მონეტარული პოლიტიკის შედარებითი ანალიზი

ავტორები: ციცინო ძოწენიძე

საკვანძო სიტყვები: მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთები; ინფლაცია; ეკონომიკური ზრდის ტემპი; აღმოსავლეთ ევროპა; ეროვნული ბანკი

J.E.L. Classification: F4, E52

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.16

ციტირებისათვის: Dzotsenidze Ts., (2022) Comparative Analysis of Monetary Policy of Eastern European Countries and Georgia. Vol. 17, 1(23), p. 45-55. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.16

ანოტაცია.

მონეტარული პოლიტიკა ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია.  ცენტრალური ბანკები თავის გავლენას ეკონომიკაზე ახორციელებენ ფულის მიწოდების ცვლილებით, სათანადო ინსტრუმენტების გამოყენებით თავისუფალ ფინანსურ ბაზარზე.  ამ ინსტრუმენტების ერთობლიობა გვაძლევს ეროვნული ბანკის საოპერაციო ჩარჩოს. ესენია: რეფინანსირების განაკვეთი, რეზერვირების კოეფიციენტი და ღია საფინანსო ბაზრის ოპერაციები.  როდესაც რეალური საპროცენტო განაკვეთი მაღალია რეალური მშპ-ს ზრდაზე, ეს ნიშნავს რომ გამკაცრების პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე და მშპ-ს ზრდის ტემპთან ერთად ინფლაციის მაჩვენებელიც უნდა შემცირდეს.

2020 წლის მონაცემებით, სამივე განსახილველი ქვეყნის მაგალითზე რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი მეტია საპროცენტო განაკვეთზე. სამივე შემთხვევაში საქმე გვაქვს გამკაცრების პოლიტიკასთან.  ამ  ქვეყნების საოპერაციო ჩარჩოს კომპონენტების განხილვის შემდეგ შევძლებთ   გავნსაზღვროთ დინამიკაში რომელი რეგულატორები გვაძლევენ  მშპ-ს ზრდისა და ინფლაციის შემცირების ტენდენციებს.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Official Website of the National Bank of Georgia: Monetary Operations https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=720 (Available 10.05.2022)
  2. Official website of the National Bank of Georgia. Macro prudential Policy Strategy 2009. https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=720 (Available 10.05.2022)
  3. Official website of the International Monetary Fund. Inflation targeting http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/target.htm (Available 10.05.2022)
  4. Svensson, L. E. (2017) The Relation between Monetary Policy and Financial Stability Policy. Stockholm School of Economics, CEPR, and NBER.
  5. Papava, V., Charaia, V. (2018). Agflation and other modifications of inflation (the cases of Georgia and its neighboring countries). Annals of Agrarian Science. 16(2), 201-205.
  6. Paoli, B. & Paustian, M. (2017). Coordinating Monetary and Macroprudential. Federal Reserve Bank of New York
  7. Margarita Rubio & JosÈ A. Carrasco-Gallego. (2016). Coordinating Macro prudential Policies within the Euro Area. University of Nottingham and University of Portsmouth.
  8. Friedman. (1968). the Role of Monetary Policy. American Economic Review 1.
  9. Frank Smets and Rafael Wouters. (2007). SHOCKS AND FRICTIONS IN US BUSINESS CYCLES. ECB WORKING PAPER SERIES