განათლების მენეჯმენტის გამოწვევები პანდემიით შექმნილ რეალობაში (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე)

ავტორები: ნანა ლუხუტაშვილი, თეა ვალიშვილი, ლია გენელიძე

საკვანძო სიტყვები: დისტანციური სწავლება; პანდემია; პოსტპანდემია; უმაღლესი განათლება; ჰიბრიდული სწავლება.

J.E.L. Classification: I20, I23

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.12

ციტირებისათვის: ლუხუტაშვილი ნ., ვალიშვილი თ., გენელიძე ლ., (2022) განათლების მენეჯმენტის გამოწვევები პანდემიით შექმნილ რეალობაში (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე). ეკონომიკური პროფილი. ტომი 17, 1(23), გვ. 98-108. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.12

ანოტაცია.

COVID-19-ის გამოწვევას განსხვავებულად შეხვდნენ როგორც ქვეყნები, აგრეთვე ცალკეული დარგები. ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებები და მათ შორის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იძულებული გახდა დაჩქარებულად გადასულიყო სწავლების ახალ რელსებზე.  სტატიაში განხილულია პანდემიით შექმნილ რეალობაში წამოჭრილი პრობლემები და მათზე რეაგირების ღონისძიებები; დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის ოპერატიულობის, პროცესის მენეჯმენტის, შესაბამისი ტექნიკური და ინფორმაციული მხარდაჭერის, ელექტრონული სწავლებით სტუდენტთა კმაყოფილების დონის შესწავლის მიზნით ჩატარებული  კვლევის შედეგად  გამოვლენილი როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ბაქრაძე, ლ. (2020). ახალი საგანმანათლებლო რეალობა - ტერმინები, გამოწვევები, რეკომენდაციები. თბილისი, Erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისი, გვ. 28
  2. ჭანტურია, გ. (2021). დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგიური მიდგომები-პრაქტიკული რეკომენდაციები. დისტანციური სწავლების მართვა პრაქტიკული სახელმძღვანელო სკოლის ადმინისტრატორებისთვის. თბილისი, საარი, გვ.29
  3. Edgerton Jason D., Roberts Lance W., Below Susanne von (2012). Education and Quality of Life. In book: Handbook of Social Indicators and Quality of Life Research, Springer,pp. 265-296 DOI: 10.1007/978-94-007-2421-1_12  (J.D. Edgerton et al. 2012: 265)
  4. World Bank Group Education (2020) The COVID-19 Crisis Response: Supporting tertiary education for continuity, adaptation, and innovation. Open Knowledge Repository. URL:https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34571 (გადამოწმებულია: 7.05.2022)
  5. Erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისი (2020)  ახალი საგანმანათლებლო რეალობა - ტერმინები, გამოწვევები,რეკომენდაციები. გვ. 28
  6.   Bolgova V, Garanin M., et al. (2021) Post-Pandemic Education: Falling or Preparing for a Jump? Higher Education in Russia. Vol. 30. № 7.