სასურსათო უშიშროება - ეროვნული უშიშროების საფუძველი

ავტორები: პაატა კოღუაშვილი, იოსებ არჩვაძე, ნიკოლოზ ჩიხლაძე

საკვანძო სიტყვები: სასურსათო უშიშროება; აგროსასურსათო პოლიტიკა; აგროსექტორის მხარდაჭერა; აგროსაკრედიტო სისტემა; სუბსიდირება.

J.E.L. Classification: Q10, Q18, Q38

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.02

ციტირებისათვის: კოღუაშვილი პ., არჩვაძე ი., ჩიხლაძე ნ., (2022) სასურსათო უშიშროება - ეროვნული უშიშროების საფუძველი. ეკონომიკური პროფილი. ტომი 17, 1(23), გვ. 109-125. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.02

ანოტაცია. სოფლის მეურნეობაში საბაზრო კანონების სტიქიური მოქმედება დიდი რისკ-ფაქტორია ქვეყნის ეროვნული უშიშროებისათვის. სტატიაში განხილულია სასურსათო რესურსული უზრუნველყოფა, როგორც სახელმწიფოს უშიშროების (უსაფრთხოების) და მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი პირობა. არგუმენტირებულია აგრარული სექტორის სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის აუცილებლობა და შემოთავაზებულია მისი კონკრეტული ფორმები. გამოკვეთილია სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტები: სოფლის როგორც ტერიტორიული და სოციალური ერთეულის, შენარჩუნება და სასურსათო უშიშროების უზრუნველმყოფელი სოფლის მეურნეობის სტრუქტურის ჩამოყალიბება, მიწის გადანაწილება სასაქონლო წარმოების გაზრდისათვის და აგროსასურსათო სექტორის სახელმწიფოებრივი სუბსიდირების გაძლიერება. დასკვნები და რეკომენდაციები გამყარებულია საერთაშორისო ანალოგიებითა და პრეცენდენტებით.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. კოღუაშვილი პ., (2004) საქართველოს სასურსათო უშიშროება: რეალობა და პროგნოზები. თბილისი.
  2.  ვანიშვილი მ., (2003) საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების საშინაო და საგარეო ეკონომიკური ასპექტები: თეორია მეთოდოლოგია, პრაქტიკა. თბ., „ცოდნა“.
  3. კოღუაშვილი პ., ზიბზიბაძე გ., (2010) სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა. თბილისი, თსუ.
  4. კოღუაშვილი პ., გიორგაძე პ., რამიშვილი ბ. (2018) საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევა სასურსათო პრობლემის მოგვარებაში. ჟურნალი. "მაკრო მიკრო ეკონომიკა". №9-10. 43-46 გვ.
  5. ბახტაძე დ., კოღუაშვილი პ., (2009) ქართველთა კვების კულტურა თბ., „ინოვაცია“. 
  6. კოღუაშვილი პ., არჩვაძე ი, (2020) საქართველოს სოფლის მეურნეობა თანამედროვე გამოწვევების წინაშე. „ეკონომიკა და ბიზნესი“, N3.
  7. კოღუაშვილი პ. (2020) სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა. თბილისი.
  8. საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 2020. სტატისტიკური წელიწდეული.