ომი და მისი გავლენა მდგრად განვითარებაზე

ავტორები: დარეჯან ჩხიროძე, მანანა ბანძელაძე

საკვანძო სიტყვები: ომი; მშვიდობა; მდგრადი განვითარება; გარემო; სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა

J.E.L. Classification: O10, Q2, Q28

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.11

ციტირებისათვის: ჩხიროძე დ., ბანძელაძე მ., (2022) ომი და მისი გავლენა მდგრად განვითარებაზე. ეკონომიკური პროფილი. ტომი 17, 1(23), გვ. 126–131. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.11

ანოტაცია. მშვიდობა საზოგადოების მდგრადი განვითარების უმთავრესი პირობაა. სტატიაში განხილულია ომი და მდგრადი განვითარება, გაანალიზებულია ომების გავლენა მდგრად განვითარებაზე ანუ საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ მდგრადობაზე, ომების დამანგრეველი გავლენა გარემოზე და ადამიანის გრძელვადიანი მიზნების განხორციელებაზე. შეფასებულია ომის ნეგატიური შედეგები, მშვიდობის როლი, და მისი ხელისემშლელი ფაქტორები, დასახულია მდგრადი განვითარების მიზნების უზრუნველყოფის გზები და საშუალებები.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ბანძელაძე მ., ჩხიროძე დ. (2012) ეთიკა და ეკოლოგიის ზნეობრივი საფუძვლები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი. გვ. 147-153.
  2. კალანდარიშვილი ვ.,  (1998)ომისა და მშვიდობის პრობლემა სოციალურ  ფილოსოფიაში. „ფილოსოფიური  ძიებანი“, კრებული მეორე, გვ. 207. თბილისი.
  3. გაერო. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის“. 2015. URL: https://www.unicef.org/georgia/ka/%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98 (გადამოწმებულია 8.05.2022)
  4. ვაჩნაძე მ., (2022) ევროპა ეკოლოგიური საფრთხის ზღვარზე - ომის ავლენა გარემოზე. URL: https://business-partner.ge/msoflio/evropa-ekologiuri-safrtkhis-zghvarze-omis-gavlena-garemoze (გადამოწმებულია 8.05.2022