მიწის ადმინისტრირების ინფორმაციული უზრუნველყოფა

ავტორები: ანა ჭიპაშვილი

საკვანძო სიტყვები: მიწის ადმინისტრირება; სივრცითი მონაცემები; მიწის კადასტრი.

J.E.L. Classification: Q5, Q15

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.01

ციტირებისათვის: ჭიპაშვილი ა., (2022) მიწის ადმინისტრირების ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ეკონომიკური პროფილი. ტომი 17, 1(23), გვ. 143-151. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.01

ანოტაცია.

მიწა ერის სასიცოცხლო ბაზაა. მიწა არა მარტო ბუნებრივი ეკონომიკური რესურსია, არამედ ჩვენი იდენტობის დამდგენი განსაკუთრებული კულტურული და სოციალური საფუძველია.

სახელმწიფოს შექმნის უპირველესი ატრიბუტია გარკვეული ტერიტორიის ფლობა, ხოლო სახელმწიფოს სიძლიერის განმსაზღვრელია ამ ტერიტორიის სიმდიდრის დეტალური შესწავლა, მისი წარმატებული მართვა და ქვეყნის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება. ეს ყველაფერი დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ვინ ცხოვრობს ამ ტერიტორიაზე და როგორ იმართება ეს ტერიტორია. აქედან გამომდინარე, მიწის მართვისა და აღრიცხვის საკითხი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არათუ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყნისათვის და საერთოდ კაცობრიობისთვის.

ქართული სახელმწიფოს ისტორიული სწრაფვა მდგომარეობს იმაში, რომ გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი, რაც თავის თავში მოიცავს ევროპულ სტანდარტებთან სხვადასხვა სფეროსა თუ დარგის ინტეგრაციასა და თავსებადობას. ასევეა მიწის ადმინისტრირების სფეროც.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. კოღუაშვილი პ. (2022), „საქართველოს სიძლიერე მიწასთან მარადიული კავშირის ტრადიციაშია“ URL: https://for.ge/view/224313/saqarTvelos-siZliere-miwasTan-maradiuli-kavSiris-tradiciaSia.html (4.02.2022, გადამოწმებულია 19.04.2022)
 2. კოღუაშვილი პ. (2016), „მიწის მართვისა და აღრიცხვის სახელმწიფო სტრუქტურის შექმნა სასიცოცხლო აუცილებლობაა“ URL:https://for.ge/view/42771/miwis-marTvisa-da-aRricxvis-saxelmwifo-struqturis-Seqmna-sasicocxlo-aucileblobaa.html (26.02.2016, გადამოწმებულია 19.04.2022)
 3. Sustainable Land Administration Infrastructures to support Natural Disaster Prevention and Management. UN, Ninth Regional Cartographic Conference for the Americas New York, 10-14 August 2009, Item 7(a) of the provisional agenda Strategy, policy, economic, and institutional issues, Prepared by Stig Enemark (Denmark), President, International Federation of Surveyors (FIG)  URL:https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/rcc/docs/rcca9/ip/9th_UNRCCA_econf.99_IP6.pdf  (გადამოწმებულია 19.04.2022)
 4. საქართველოს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 2014. http://nsdi.gov.ge/uploads/other/2015-05/nsdi_geo.pdf
 5. საქართველოს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა, URL:http://nsdi.gov.ge/ge/about-nsdi (გადამოწმებულია 19.04.2022)
 6. Land Administration Data to Support Development and Research (9891), Miodrag Roić (Croatia), FIG Working Week 2019 Geospatial information for a smarter life and environmental resilience Hanoi, Vietnam, April 22–26, 2019 URL:https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts05c/TS05C_roic_9891_abs.pdf  (გადამოწმებულია 19.04.2022)
 7. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 აგვისტროს N388-ე დადგენილებით დამტკიცებული „მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოსშესრულებისა და დოკუმენტირების წესი“ URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3368681 (გადამოწმებულია 19.04.2022)
 8. ჭიპაშვილი პ. (2004) საქართველოს მიწის კადასტრის წარმოების სრულყოფის საკითხები საკუთრების სხვადასხვა ფორმის პირობებში. თბილისი.
 9. საქართველოს კანონი „მიწის მიზნობრივი დანიშნულების განსაზღვრისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მდგრადი მართვის შესახებ“
 10. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 აპრილის N166 დადგენილებით დამტკიცებული „მიწის ბალანსის შედგენისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვის წესი“ URL: https://matsne.gov.ge/document/view/5147113?publication=0 (გადამოწმებულია 19.04.2022)
 11. საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“. URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20560?publication=29 (გადამოწმებულია 19.04.2022)
 12. საქართველოს კანონი „გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ“  URL:https://matsne.gov.ge/document/view/32512?publication=15 (გადამოწმებულია 19.04.2022) ძაგნიძე ს. (2019), ბუნებრივი გარემოს ელემენტების შეფასება მიწის კადასტრში, თბილისი. URL:https://openscience.ge/bitstream/1/1581/1/MA%20Thesis%20Dzagnidze%20Suliko.pdf (გადამოწმებულია 19.04.2022)