საქართველოს საგადასახადო სისტემა პანდექსიტის პირობებში

ავტორები: ლია ხელაძე

საკვანძო სიტყვები: საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; საგადასახადო სისტემა და პანდექსითი; სახელმწიფო ბიუჯეტი.

J.E.L. Classification: K200; G300; G320

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.13

ციტირებისათვის: ხელაძე ლ., (2022) საქართველოს საგადასახადო სისტემა პანდექსიტის პირობებში. ეკონომიკური პროფილი. ტომი 17, 1(23), გვ. 166-173. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.13

ანოტაცია.

2019 წლის ბოლოდან მსოფლიოს და საქართველოს ეკონომიკა სრულიად ახალი, უჩვეულო გამოწვევის წინაშე დადგა, რამაც თავის მხრივ, საგადასახადო სისტემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობა გამოიწვია. კოვიდ პანდემიის დაწყების კვალდაკვალ აუცილებელი გახდა, რომ საგადასახადო სისტემა შესაბამისი/ადეკვატური ყოფილიყო ახალ რეალობასთან, რაც იდგა ქვეყნის წინაშე. გამომდინარე აქედან, არაერთი საშეღავათო რეგულაცია/ცვლილება იქნა შეტანილი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. დღესდღეობით კოვიდ-პანდემია დასასრულს უახლოვდება. წინამდებარე სტატია მოიცავს ანალიზს და შეფასებას, თუ როგორია საგადასახადო სისტემა პანდექსიტის პირობებში და რა გავლენა მოახდინა მასზე კოვიდ-19-თან ბრძოლის პერიოდში შემუშავებულმა ცვლილებებმა.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. პაპავა ვ., (2022) პანდექსითის ძირითადი ეკონომიკური გამოწვევები, URL: http://papava.info/publications/Papava_Economic-Challenges_Pandexit-Ge.pdf (ხელმისაწვდომია 1.05.2022)
  2. შემოსავლების სამსახურის 2021 წლის ანგარიში, URL:  https://www.rs.ge/Media/Default/Docs/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_2021_%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf  (ხელმისაწვდომია 1.05.2022)
  3. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2022 წლის სამოქმედო გეგმა.  URL:https://mof.ge/images/File/strategia/2022/15-03-2022/2022,%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf (ხელმისაწვდომია 1.05.2022)
  4. Tax and fiscal policies after the COVID-19 crisis. OECD. 2021. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policies-after-the-covid-19-crisis-5a8f24c3/ (ხელმისაწვდომია 1.05.2022)
  5. Chikhladze N., Chikhladze N., Rusadze N., Challenges of Economic Activities of Cities in the Context of the Covid-19 Pandemic. Bullеtin of the Georgian National Academy of Sciences, 2021, vol. 15, #1 : 110-116.  URL http://science.org.ge/bnas/vol-15-1.html (ხელმისაწვდომია 1.05.2022)