ფინანსური გლობალიზაცია, ეკონომიკური ზრდა და მდგრადი განვითარება განვითარებად ეკონომიკაში

ავტორები: ადეშოლა ოლუნუგა

საკვანძო სიტყვები: ფინანსური გლობალიზაცია; ეკონომიკური ზრდა; მდგრადი განვითარება; ფინანსური აქტივები; განვითარებადი ბაზარი

J.E.L. Classification: F63

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.02

ციტირებისათვის: Olunuga A., (2022) Financial globalization, economic growth and sustainable development in emerging economy. Vol. 17, 2(24), p. 8-17. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.02

ანოტაცია. კვლევამ გააანალიზა გლობალიზაციის გავლენა ნიგერიის ეკონომიკურ ზრდასა და მდგრად განვითარებაზე. ფინანსურმა გლობალიზაციამ საშუალება მისცა კორპორაციებს და მთავრობებს მიიღონ წვდომა უცხოური სახსრების კონკურენტულ წყაროებზე. იმის ნაცვლად, რომ დამოკიდებულნი იყვნენ ინვესტორებზე და შიდა ფინანსურ ბაზრებზე, კორპორატიულ სუბიექტებსა და მთავრობებს შეუძლიათ ისარგებლონ საერთაშორისო ინვესტორებით გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური წყაროების მოსაპოვებლად. კვლევაში გამოყენებული იქნა დროითი მწკრივების მონაცემები. ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მონაცემები გაანალიზდა სტატისტიკურ მონაცემთა ანალიზის მეთოდოლოგიების გამოყენებით. დასრულებული კვლევის მიხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ ფინანსური გლობალიზაცია გავლენას ახდენს ნიგერიის ეკონომიკურ ზრდასა და მდგრად განვითარებაზე. კაპიტალის გარე წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გამო, კვლევამ დაასკვნა, რომ ფინანსური გლობალიზაციის სარგებლის შესანარჩუნებლად საჭიროა მკაცრი რეგულაციები და მარეგულირებლების მხრიდან მკაცრი პოლიტიკის გატარება.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Abdullahi, A. & Andrew H. (2014), Financial globalization in Botswana and Nigeria: A critique of the thresholds paradigm. The Review of Black Political Economy, 2(15), 177-203.
 2. Adegbite, E. O.  &  Adetiloye, K.A. (2013). Financial globalization and domestic investment in developing countries: Evidence  from Nigeria. Economic Journal, 4(2), 11-23.
 3. Adenyuma, I. G. & Oga, S. O, (2019). Foreign direct investment in Nigeria: Examining the Statutory  reach,  Global  Journal  of  Politics  and Law  Research, 7(4), 71-84.
 4. Adesola, W.A.  (2009), Debt servicing and economic growth in Nigeria: An empirical Investigation, Journal of  Social  Sciences, 8(2), 111-112
 5. Aderemi, T. A., Ogunleye, A. G., Lucas, B. O., & Okoh, J. I. (2020), Globalization and economic growth: Evidence from European countries. European Financial and Accounting Journal15(1), 67-82.
 6. Adu,  G.,  Marbuah, G. & Mensah, J.T. (2013), Financial development and economic growth  in Africa: Does the measure of financial development matter? Review of Development Finance, 3(4), 192-203.
 7. Ananzeh, I. E. N.,  &  Othman, M. D. (2019), Analyzing the effect of financial development on economic growth–the Jordanian experience, Investment Management & Financial Innovations, 16(1), 119- 130.
 8. Awoyemi, B. O., & Jabar, A. A. (2014), Financial globalization: Economic implications for Nigeria. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)19(4), 113-117.
 9. Ayadi,  F.S  &  Ayadi,  F.O  (2008),  The  impact  of  external  debt  on  economic  growth:  A comparative study  of Nigeria  and  South  Africa.  Journal  of  Sustainable    Development    in Africa, 10(3), 234-264.
 10. Balcilar, M., Gungor, H., & Olasehinde-Williams, G. (2019), The Impact of Globalization on Financial Development: A Multi-Country Panel Study. European Journal of Sustainable Development, 8(1), 350-364.
 11. Charles, Y. H, Takaaki, N., & Akiko, T. H,  (2014). Explaining foreign holdings ofAsia’s debt securities. ADB journal, 12(1), 1-30.
 12. Elkhuizen, L., Hermes, N., Jacobs, J., & Meesters, A. (2018), Financial development, financial liberalization and social capital. Applied Economics, 50(11), 1268-1288.
 13. Enisan, A. A.  &  Olufisayo, A.O. (2009).  Stock  market  development  and  economic Grow: Evidence from seven Sub-Sahara African countries. Journal of Economics, 2,(23) 44-56
 14. Esso, L.J. (2010).  Re-examining the finance-growth  nexus:  Structural  break,  threshold cointegration and  causality  evidence  from the  Ecowas.  Journal  of  Economic  Development35(3), 57-79.
 15. Egbetunde, T., & Akinlo, A. E. (2019), Financial globalization and economic growth in sub-Saharan Africa: The role of institutional quality. Acta Universitatis Danubius Economica15(4) 15-25.
 16. Frankel,  Jeffrey,  (2020).  Experience  of  and  lessons  from  exchange  rate  regimes  in emerging economies,  in  monetary  and  financial  cooperation  in  East  Asia: Asian Development Bank: Macmillan.
 17. Gaies, B., Goutte, S., & Guesmi, K. (2019), What interactions between financial globalization and instability?—Growth in developing countries. Journal of International Development31(1), 39-79.
 18. Gaies, B., Goutte, S., & Guesmi, K, (2020), Does financial globalization still spur growth in emerging and developing countries? Considering exchange rates. Research in International Business and Finance52(10),111- 124.
 19. Hochstein, A. (2020). The Harrod-Domar model, the money market and the elasticity of the investment demand curve. International Advance Economic Resolution 4(26), 197–208.
 20. Ibhagui, O. W. (2019). Financial capital flows and economic growth: Evidence from OPEC Countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, African Journal of Economics and Sustainable,  3(1), 48-63
 21. Ibrahim, M., &   Alagidede, P,. (2018),  Effect of financial development on economic growth in Sub-Sahara Africa, Journal of Policy Modeling, 40(6), 1104-1125.
 22. Idowu, A. &  Babatunde.,  M. A,  (2012). Effect of financial reforms on capital market development in Nigeria. Asian Journal of Business and Management Sciences, 8(2), 44-52.
 23. Iheanacho, E. (2016). The impact of financial development on economic growth in Nigeria: An ARDL  analysis, Economies4(4), 26-38.
 24. International Monetary Fund, (2019), World economic outlook. Washington, D.C
 25. Jamel, L., & Maktouf, S. (2017). The  nexus between economic growth, financial development, trade openness and CO2 emissions in European countries. Cogent Economics & Finance, 5(1), 134-145.
 26. Kassi, D. F., Nasiri, A., &  Edjoukou,  A. J. R. (2017). Financial development, economic growth,  and energy consumption Nexus in Cote d'Ivoire. International Journal of Finance & Banking Studies, 6(3), 1-21.
 27. Kazar,  A., & Kazar, G. (2016),  Globalization, financial development, and economic growth. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2), 578-587.
 28. Lawal, A. I.,  Nwanji, T. I., Asaleye, A., & Ahmed, V. (2016). Economic growth, financial development, and trade openness in Nigeria: An application of the ARDL bound testing approach, Cogent Economics & Finance, 4(1), 1258810.
 29. Le, Q., Ho, H., & Vu, T. (2019), Financial depth and economic growth: Empirical evidence from A SEAN+ 3 countries. Management Science Letters, 9(6), 851-864.
 30. Lipovina-Božović, M., & Smolović, J. C, (2016), Evidence on economic growth and financial development in Montenegro, Management, 11(4), 185- 197.
 31. Majeed, M. T., & Malik, A, (2016), E-government, financial development, and economic growth in Pakistan,  Pakistan Journal of Applied Economics, 26(2), 107-128.
 32. Osu, A. K. (2020). Globalization and Economic Growth in Nigeria: 1980-2018. International Journal of Advanced Research in Social Sciences, Environmental Studies & Technology5(1), 1-13.
 33. Udoka, C. A. & Anyingang, A.R. (2012), The effect of interst rate fluctuation on the economic growth of Nigeria. International Journal of Business and Social Science, 3 (20), 295-302.