რას შეცვლის ახალი კანონი მიკრო ბანკების შესახებ საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე

ავტორები: მალხაზ ძაძუა

საკვანძო სიტყვები: მიკროფინანსები; მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია; მიკრო ბანკი; მიკრო სესხი; ფინანსური მომსახურება.

J.E.L. Classification: G230, K20

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.11

ციტირებისათვის: ძაძუა მ., (2022) რას შეცვლის ახალი კანონი მიკრო ბანკების შესახებ საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 17, 2(24), გვ. 32-40. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.11

ანოტაცია. ნახევარ მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე რეგულარულად სარგებლობს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების (მისო) მომსახურებით, განსაკუთრებით რეგიონებში. 2022 წლის ივლისში საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა კანონპროექტი „მიკრო ბანკების საქმიანობის შესახებ“, რომლის მიხედვითაც 2023 წელს ბაზარზე შემოდის სამეწარმეო და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის დაკრედიტების ხელშეწყობაზე ორიენტირებული ახალი ფინანსური ინსტიტუტი - მიკრო ბანკი. სტატიაში მიმოხილულია საქართველოს დღევანდელი მიკროსაფინანსო გარემო და გაანალიზებულია, თუ რა მოსალოდნელი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს მიკრო ბანკების შემოსვლას ფინანსურ ბაზარზე.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. საქართველოს ეროვნული ბანკი. URL:www.nbg.gov.ge
  2. საქართველოს პარლამენტი. კანონპროექტი 07-2/167/10 „მიკრო ბანკების საქმიანობის შესახებ“ URL: https://parliament.ge/legislation/24469 (ხელმისაწვდომია 11.11.2022)
  3. Basel Committee on Banking Supervision. Microfinance activities and the Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel, Switzerland. 2020, გვ. 9.  URL:www.bis.org/publ/bcbs175.pdf (ხელმისაწვდომია 11.11.2022)
  4. Impact Finance Barometer. Convergences. Paris, France. 2022, გვ. URL:www.convergences.org/en/bfi-2022-en/ (ხელმისაწვდომია 11.11.2022)
  5. International Monetary Fund. Georgia Technical Assictance Report 20/273. Washington D.C. 2020, გვ. 19. URL:https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/05/27/Georgia-Technical-Assistance-Report-Updating-the-Balance-Sheet-and-Quantifying-Fiscal-Risks-518383  (ხელმისაწვდომია 11.11.2022)
  6. Microfinance Barometer. Convergences. Paris, France. 2019. გვ. 3. URL:www.convergences.org/wp-content/uploads/2019/09/Microfinance-Barometer-2019_web-1.pdf  (ხელმისაწვდომია 11.11.2022)