დამატებული ღირებულების გადასახადის ფისკალური მნიშვნელობა და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე

ავტორები: ლია ხელაძე, ნათია კურდღლია

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური ზრდა; დამატებული ღირებულების გადასახადი; სახელმწიფო ბიუჯეტი.

J.E.L. Classification: E6, 001

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.07

ციტირებისათვის: ხელაძე ლ., კურდღელია ნ., (2022) დამატებული ღირებულების გადასახადის ფისკალური მნიშვნელობა და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 17, 2(24), გვ. 41-47. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.07

ანოტაცია.

ბიუჯეტში ფინანსური რესურსების მობილიზაციის კუთხით დამატებული ღირებულების გადასახადს სხვა გადასახადთა შორის წამყვანი პოზიცია უჭირავს. ანალიზი იმისა, თუ როგორია დამატებული ღირებულების გადასახადის ფისკალური მნიშვნელობა, როგორ ზემოქმედებს იგი ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე და ზოგადად ეკონომიკურ ზრდაზე, მეტად აქტუალურია. სწორედ არაპირდაპირი გადასახადები წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც გავლენას ახდენს პროდუქციის საბოლოო ფასის ფორმირებაზე, სამეწარმეო პირების მოგებაზე, მის რენტაბელობაზე და ზოგადად, სამეურნეო სუბიექტების ფინანსურ მდგომარეობაზე.

წინამდებარე სტატიის მიზანს წარმოადგენს გაანალიზდეს, თუ რა მნიშვნელობა გააჩნია დამატებული ღირებულების გადასახადს, რა როლს ასრულებს ის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფორმირებაში და რა მექანიზმების მეშვეობით ახდენს ზემოქმედებას ეკონომიკურ ზრდაზე.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, კონსოლიდირებული ვერსია. URL: https://matsne.gov.ge/document/view/1043717?publication=186 (გადამოწმებულია 8.11.2022)
  2. პაპავა ვ., (2015) საქართველოს ეკონომიკა, რეფორმები და ფსევდორეფორმები. თბილისი.
  3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, კონსოლიდირებული ვერსია. URL:https://matsne.gov.ge/document/view/91006?publication=51 (გადამოწმებულია 8.11.2022)
  4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო URL:https://mof.ge  
  5. Зуенко М., (2017) Основы влияния косвенных налогов на экономический рост. Российский государственный социальный университет. URL:http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2017/9/economic_theory/Zuyenko.pdf (გადამოწმებულია 8.11.2022)
  6. Enache C., (2022) 2022 VAT Rates in Europe. Tax Foundation. URL: https://taxfoundation.org/publications/value-added-tax-rates-vat-by-country/ (გადამოწმებულია 8.11.2022)
  7. Victor A., (2010) VAT: a brief history of tax. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/money/2010/dec/31/vat-brief-history-tax (გადამოწმებულია 8.11.2022)