გარე ფაქტორების გავლენა სატრანსპორტო საწარმოს გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური უსაფრთხოების მართვაზე

ავტორები: ელენა ბაკულიჩი, ვიქტორია ჰოლოდენკო

საკვანძო სიტყვები: ეკოლოგიური და ეკონომიკური უსაფრთხოება; ეკოლოგიური და ეკონომიკური უსაფრთხოების მართვა; გარე ფაქტორების გავლენა; სატრანსპორტო საწარმო

J.E.L. Classification: О100, О110, О190

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.01

ციტირებისათვის: Bakulich O., Holodenko V., (2022) The external factors' influence on the transport enterprise's management of environmental and economic safety. Vol. 17, 2(24), p. 59-65. DOI:https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.01

ანოტაცია.

თანამედროვე სატრანსპორტო ფირმების საწარმოო შესაძლებლობების გაუმჯობესება  მათი საქმიანობის გარემოსდაცვით კომპონენტზე გაზრდილ ყურადღებას მოითხოვს. სატრანსპორტო საწარმოების გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური საქმიანობის მჭიდრო კავშირმა ხელი შეუწყო ეკოლოგიური და ეკონომიკური უსაფრთხოების მენეჯმენტის კონცეფციის ჩამოყალიბებას და პოპულარიზაციას.

ჩატარებული კვლევა საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ გარემო ფაქტორების გავლენის მიმართულებები და მახასიათებლები სატრანსპორტო საწარმოების ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე. კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იქნა სატრანსპორტო საწარმოს გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური უსაფრთხოების მართვის საკანონმდებლო ბაზა და გაანალიზდა გარე ფაქტორების გავლენის თავისებურებები საწარმოების ეკოლოგიური და ეკონომიკური უსაფრთხოების მართვაზე.

კვლევის მიღწევის ფარგლებში გადაიჭრა შემდეგი ამოცანები: გამოიკვეთა სატრანსპორტო საწარმოს ეკოლოგიური და ეკონომიკური უსაფრთხოების მართვაზე მოქმედი გარემო ფაქტორების ჯგუფები; განისაზღვრა ფაქტორების პირველადი მნიშვნელობა; შესწავლილი იქნა სატრანსპორტო საწარმოების გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური უსაფრთხოების სფეროში საკანონმდებლო ბაზა; გაანალიზდა სატრანსპორტო საწარმოების ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე გარემო ფაქტორების გავლენის სირთულეები.

სატრანსპორტო საწარმოების ეკოლოგიური და ეკონომიკური უსაფრთხოების მართვაზე გარემო ფაქტორების გავლენის ჩატარებული ანალიზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სატრანსპორტო საწარმოს ეკოლოგიური და ეკონომიკური უსაფრთხოების დონის შესაფასებლად ინდიკატორების სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, მექანიზმის უშუალო შეფასებისა და განვითარებისათვის, სატრანსპორტო საწარმოს ეკოლოგიური და ეკონომიკური უსაფრთხოების დონის ამაღლებისთვის.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Law of Ukraine "On Environmental Protection" No. 1264-XII dated June 25, 1991 Document 1264-XII, valid, current edition — Edition dated 07/10/2022, basis - 2321-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text   
  2. Law of Ukraine "On Protection of Atmospheric Air" dated June 21, 2001 No. 2556-III. Document 2707-XII, valid, current edition — Edition of 19.08.2022, basis - 2468-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text
  3. Law of Ukraine "On Environmental Impact Assessment" dated March 15, 2022 No. 2139-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
  4. Strategy of environmental security and adaptation to climate change for the period until 2030 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text
  5. Law of Ukraine "On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population" dated January 14, 2021 Document 4004-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
  6. Vasylenko V. Technological devices in the context of striving for ideality of economic systems / V. Vasylenko // Socio-economic problems and the state. — 2013. — No. 1. - pp. 65-72.
  7. Ladychenko V.V. Environmental policy and EU law: Study guide / V.V. Ladychenko, I.V. Girenko, L.O. Golovko, V.A. I greeted - K.: Publishing center of NUBiP of Ukraine. – 2019. – 363 p.