პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი ეკონომიკაში და მათი სტიმულირების მექანიზმი

ავტორები: ალიმ ხერხაძე

საკვანძო სიტყვები: ინვესტიციები; ეკონომიკური ზრდა; კაპიტალი; მშპ; ტექნოლოგიური სიახლე.

J.E.L. Classification: E220, F620, O140

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.03

ციტირებისათვის: ხერხაძე ა., (2022) პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი ეკონომიკაში და მათი სტიმულირების მექანიზმი. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 17, 2(24), გვ. 104–116. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.03

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის ტიპები, საქართველოში ამ კუთხით არსებული მდგომარეობა და მაღალტექნოლოგიური ინვესტიციების მოზიდვის პერსპექტივები. გაანალიზებულია საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდში ქვეყანაში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რაოდენობრივი, ხარისხობრივი მაჩვენებლები და დინამიკა წლების მიხედვით. მიმოხილულია საქართველოში უცხოური ინვესტიციების შემოდინების ხელშემწყობი და ხელის შემშლელი ფაქტორები და ნაჩვენებია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ურთიერთქმედება მშპ-ს ზრდასთან. განხილულია პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ეფექტი.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. გელაშვილი მ., (2000), ინვესტიციური გადაწყვეტილების მიღება როგორც სოციალური მოვლენა. („საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში”).
  2. გრეჰემი ე., (1999), პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და ვაჭრობა. „ეკონომიკური რეფორმები დღეს“, №1.
  3. კვარაცხელია დ., (2007), პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში: ტენდენციები, შედეგები და პერსპექტივები, „სოციალური ეკონომიკა”, №2
  4. სიხარულიძე დ., (2012), „უცხოური ინვესტიციების მოტივაციები და მისი გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე (ინგლისურ ენაზე), ეკონომიკა და ბიზნესი, №6, თბილისი
  5. ჭარაია ვ., (2015) პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისათვის (საქართველოს მაგალითზე). სადისერტაციო ნაშრომი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, თბილისი. URL: https://www.tsu.ge/data/file_db/library/Disertacia%20-%20Charaia.pdf (ხელმისაწვდომია 11.10.2022)
  6. ხარხერაული ხ. (2013), პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის პერსპექტივები საქართველოში, სადისერტაციო ნაშრომი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი.
  7. De Mello, L.R. (1999), Foreign direct investment-led growth: Evidence from time series and panel data, Oxford Economic Papers, 51, 133-151, Economist, “Just Awful”, Issue 7798 (February 13, 1993).
  8. Dunning, J. (2008), Institutional reform, FDI and the location competitiveness of European transition economies, in Dunning, J.H. and Gugler, P. (eds.), Foreign direct investment, location and competitiveness, Elsevier, Oxford.