ტურისტული ბიზნესის პოლიტიკა საქართველოში პოსტ-პანდემიურ პერიოდში

ავტორები: გოდერძი შანიძე

საკვანძო სიტყვები: პოსტ-პანდემიური პერიოდი; ტურისტული ბიზნესი; ტურიზმის სტრატეგია; უცხოური ტურისტები; ტურისტული ბიზნესიდან შემოსავლები;

J.E.L. Classification: L83, E59

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.08

ციტირებისათვის: შანიძე გ., (2022) ტურისტული ბიზნესის პოლიტიკა საქართველოში პოსტ-პანდემიურ პერიოდში. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 17, 2(24), გვ. 138-144. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.08

ანოტაცია.

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ტურისტულ ბიზნესს დიდი წვლილის შეტანა შეუძლია. ეკონომიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები იმაზე მეტყველებს, რომ რა დროიდანაც მოიხსნა შეზღუდვები ტურისტულ ბიზნესში, სექტორს აღმავლობა დაეტყო და გაიზარდა, როგორც უცხოელი ტურისტებიდან შემოსავლები, ასევე მშპ-ში ტურიზმის წილი.

აღსანიშნავია, რომ აქცენტი უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში მაღალდაგახდისუნარიანი ტურისტების შემოყვანაზე და არა  მხოლოდ ტურისტების რაოდენობის ზრდაზე. ასევე საყურადღებოა შიდა ტურიზმის სტიმულირების საკითხები. თუკი საქართველოში მოხდება გეგმაზომიერად ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობა, დარგს ნამვილად აქვს პერსპექტივა განვითარდეს და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. „საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025“ (საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო). URL: https://gnta.ge/wp-content/uploads/2015/01/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf (გადამოწმებულია 7.11.2022)
  2. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. „საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025“). URL:https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_9385_1.pdf (გადამოწმებულია 7.11.2022)
  3. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. „შიდა მოგზაურობა საქართველოში“ URL: https://gnta.ge/ge/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/  საერთაშორისო ვიზიტორების კვლევა  (გადამოწმებულია 7.11.2022)
  4. საქართველოს ეროვნული ბანკი URL:https://nbg.gov.ge/media/news (გადამოწმებულია 7.11.2022)
  5. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. ეკონომიკური მაჩვენებლები URL: https://gnta.ge/ge/%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%90/ (გადამოწმებულია 7.11.2022)
  6. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა, 2021. URL:https://gnta.ge/wp-content/uploads/2022/10/2021_GEO.pdf  (გადამოწმებულია 7.11.2022)