ბანკთაშორისი ოპერაციები, ფინანსური შესრულება და მდგრადობა სადეპოზიტო ფულის ბანკებში

ავტორები: ადეშოლა ოლუნუგა, ოლუსეგან აგბესუი

საკვანძო სიტყვები: ბანკთაშორისი ტრანზაქციები; სადეპოზიტო ფულის ბანკები; ფინანსური მაჩვენებელი; სესხები და დეპოზიტები

J.E.L. Classification: G1, G2, G21

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.05

ციტირებისათვის: Olunuga A., Olusegun A., (2023) Interbank transactions, financial performance and sustainability in deposit money banks. Economic Profile. Vol. 18, 1(25), p. 8-17. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.05

ანოტაცია. ნაშრომი განიხილავს მიმდინარე კვლევებს ბანკთაშორის ტრანზაქციებზე და ნიგერიის სადეპოზიტო ფულის ბანკების (სფბ) ფინანსურ მაჩვენებლებსა და მდგრადობაზე. ლიკვიდურობის შოკების შთანთქმისა და ერთმანეთისათვის სესხების გაცემის შესაძლებლობა ბანკებისათვის გადამწყვეტია ფინანსური სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის, ვინაიდან ბანკთაშორისი ტრანზაქციების დაძაბულობამ შეიძლება ზეწოლა მოახდინოს არაფინანსურ კომპანიებზე და მომხმარებელთა დაფინანსებაზე, რაც გაზრდის საკრედიტო რისკს. სუბ-ბაზრის ანალიზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა ფინანსური ბაზრების ეფექტურობის დასადგენად. წარმოდგენილ ნაშრომში სადეპოზიტო ფულის ბანკების მონაცემები შესწავლილი იქნა შესაბამისი სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით. ჩატარებული კვლევის ფონზე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ბანკთაშორისი ტრანზაქციები გავლენას ახდენს ნიგერიის სადეპოზიტო ფულის ბანკების ფინანსურ მდგრადობაზე. კვლევამ აჩვენა, რომ საკრედიტო პოლიტიკის მარეგულირებელი მოთხოვნების დაცვით, სადეპოზიტო ფულის ბანკებმა ბანკთაშორისი სესხები და დეპოზიტები უნდა აღიქვან  როგორც ნაკლებად სახიფათო საინვესტიციო ალტერნატივები და შესაბამისად, შეუძლიათ ენდონ ერთმანეთს ფინანსური მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Afonso, G., Lagos, R. (2015), Trade dynamics in the market for federal funds, Econometrica 83(1), 263–313
 2. Allen, F., Carletti, E., & Marquez, R., (2015), Deposits and bank capital structure, Journal of Finance and Economics, 118 (3), 601-619
 3. Alshatti, S., (2014), The effect of the liquidity management on profitability in the Jordanian commercial banks, International Journal of Business and Management, 10(1), 20-28
 4. Ayadi, R., De Groen,W.P., Sassi, I., Mathlouthi,W., Rey, H., Aubry, O. (2016), Banking Business Models Monitor, Europe. Discussion Paper 8764, International Research Centre on Cooperative Finance
 5. Bakare, I.A.O., & Awotundun, A. D. (2014)., Does financial structure development drive
 6. economic performance? Theoretical and empirical evidence from Nigeria, European Journal of Business and Social Sciences, 2 (11), 179-198
 7. Bargigli, L., di Iasio, G., Infante, L., Lillo, F., Pierobon, F. (2015), The multiplex structure of interbank networks, Quantitative, Finance, 15(4), 673–691
 8. Behn, M., Haselmann, R.,Wachtel, P. (2016) Procyclical capital regulation and lending. Journal of. Finance, 71(2), 919–956
 9. Berger, A., & Humphrey, D., (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research, European Journal of Operational Research, 98, (10), 175-212
 10. Bluhm, M., Georg, C. P., &  Krahnen, J. P.,  (2016), Interbank intermediation. Discussion Paper, Deutsche Bundesbank
 11. Brauning, F., & Fecht, F., (2017), Relationship lending in the interbank market and the price of liquidity, Banking and Finance Review, 21(1), 33-75
 12. Bucher, M., Hauck, A., Neyer, U. (2019), Interbank market friction-induced holdings of precautionary liquidity: implications for bank loan supply and monetary policy implementation. Economics. Theory,. https://doi.org/10.1007/s00199-019-01207-6
 13. Craig, B.R., Fecht, F., & Tumer-Alkan, G., (2015), The role of interbank relationships and liquidity needs, Journal of Banking and Finance 53(4), 99-111
 14. Daramola, R. A. & Olateju, A. O. (2013), The Impact of monetary policy on current account
 15. balance In Nigeria, IOSR Journal Of Humanities and Social Science, 7(3), 67-72.
 16. Diemo, D. D., & Achim, H., (2019), Interbank borrowings and lending between financially
 17. constrained banks, Economic Theory, Available online at http://doi.org/10.1007/s00199019-01220-9, 1-50
 18. European Central Bank, (2018), Financial Integration in Europe. European Central Bank, Frankfurt a.M
 19. Hale, G., Kapan, T., Minoiu, C, (2019), Shock transmission through cross-border bank lending: credit and realeffects. Finance and Economics Discussion Series (FEDS) 2019-052, Board of Governors of the, Federal Reserve System
 20. Ibe, O, S., (2013), The impact of liquidity management on the profitability of banks in Nigeria Journal of Finance and Bank Management, 1(1), 37-48
 21. Ireta, R., (2014), Determinants of efficiency in Czech banking sector, Procedia-          Economics and Finance, Available online at www.sciencedirect.com, 191-196
 22. Ismail, R. (2016), Impact of liquidity management on profitability of Pakistani Firms: A case of KSE-100 Index, International Journal of Innovation and Applied Studies, 14(2), 304-314
 23. Iyer, R., Peydro, J.L., da Rocha-Lopes, S., Schoar, (2014), A.: Interbank liquidity crunch and the firm credit crunch, Financial Studies Review, 27(1), 347-372
 24. Kolapo, Ayeni & Oke (2012), Credit Risk And Money deposit banks’ Performance In Nigeria: A Panel Model Approach,   Australian Journal of Business and Management Research, 2 (2) 31-38
 25. Langfield, S., Liu, Z., Ota, T, (2014), Mapping the UK interbank system, Journal of Banking and Finance 45 (Supplement C), 288–303
 26. Lina, N., & Indre, P., (2014), Assessment of bank assets and liabilities management: problems and perspective in Lithuania, Procedia-Social and Behavioural Sciences, Available online at www.sciencedirect.com, 1-18
 27. Martin, C., Puri, M., Ufier, A, (2018), Deposit inflows and outflows in failing banks: the role of deposit insurance, Working Paper 24589, National Bureau of Economic Research
 28. Martín-Oliver, A., Ruano, S., Salas-Fumás, V, (2017), The fall of Spanish cajas: lessons of ownership and governance for banks. Journal. Of Financial Studies,  33, 244–260
 29. Näther, M, (2018), The effect of the central bank’s standing facilities on interbank lending and bank liquidity holding. Econonomics Theory https://doi.org/10.1007/s00199-018-1134-8
 30. Mwarumba, M.,  (2013), Credit risk, capital adequacy and operating efficiency of commercial banks in Kenya, International Journal of Business and Management Invention, 2(9), 6-12
 31. Ochei, A. I. & Osabuohien, E., (2012), Discount houses, money market and economic growth
 32.  in Nigeria, Economic Insights – Trends and Challenges, I (3), 19-30.
 33. Odunga, R. M., (2016), Specific performance indicators, market share and operating efficiency for commer­cial banks in Kenya, International Journal of Finance and Accounting, 5(3), 135-145
 34. Philip, U., (2018), Money market instruments and Nigeria Inflation Rate: A time series study, Asian Journal of Finance and Banking, 2(2), 2-11
 35. Roengpitya, R., Tarashev, N., Tsatsaronis, K., Villegas, A, (2017), Bank business models: popularity and performance, BIS Working Papers 682, Bank for International Settlement
 36. Sujewaa (2015), Impact of credit risk management on the performance of money deposit banks in Sri Lanka, International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, 2  (7), 52- 62
 37. Takon, S. M., Eba, A. O., Akagha, B. O., Matthias, S. A., & Chukwuma, C. C. (2021). Capital adequacy and the performance of deposit money banks in Nigeria. International Journal of Economics and Financial Management6(1), 50-61
 38. Temizsoy, A., Iori, G., Montes-Rojas, G, (2015), The role of bank relationships in the interbank market, Journal of  Economics Dynamic, Control 59(Supplement C), 118–141
 39. Zainal, N.; Nassir, A., & Yahya, M. H., (2014), Fisher effect: Evidence from money market
 40. in Malaysia, Journal of Social Science Studies,  1(2), 112-124.