სამეწარმეო ეკოსისტემა - ცნებიდან პოლიტიკამდე (ლიტერატურის მოკლე მიმოხილვა)

ავტორები: ანა ფოლოდაშვილი

საკვანძო სიტყვები: მეწარმეობა; სამეწარმეო ეკოსისტემა; სამეწარმეო უნივერსიტეტი; სამეწარმეო პოლიტიკა

J.E.L. Classification: D85, B21, P42

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.01

ციტირებისათვის: ფოლოდაშვილი ა., (2023) სამეწარმეო ეკოსისტემა - ცნებიდან პოლიტიკამდე (ლიტერატურის მოკლე მიმოხილვა). ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 1(25), გვ. 30-39. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.01

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია „სამეწარმეო ეკოსისტემის“, როგორც ტერმინის მნიშვნელობის კვლევა წინა საუკუნიდან - უახლოეს პერიოდამდე. მრავალი მეცნიერის კვლევის შედეგი ცხადყოფს, რომ თანამედროვე პერიოდშიც კი ტერმინი „ეკოსისტემა“ მხოლოდ ნაწილობრივ დამკვიდრდა ეკონომიკურ სამეცნიერო ლიტერატურაში, ხშირად მას მხოლოდ ბიოლოგიურ-ეკოლოგიური კონტექსტით მოიაზრებენ. წარმოდგენილი ნაშრომი სწორედ ტერმინის - „სამეწარმეო ეკოსისტემა“ ეკონომიკური მნიშვნელობით გააზრებას ემსახურება. ვფიქრობთ, შემდგომში ეს მიდგომა აქტიურად იქნება გამოყენებული ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებისათვის.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Audretsch, D.B., Cunningham, J.A., Kuratko, D.F. et al. (2019). Entrepreneurial ecosystems: economic, technological, and societal impacts. „J Technol Transf.“, N44, 316.
 2. Autio, , Levie, J. (2015). Management of Entrepreneurial Ecosystems. Manuscript submitted to Research Policy, p.1.
 3. Cavallo, A., Ghezzi, A., Balocco, R. (2018). Entrepreneurial ecosystem research: present debates and future directions. “International Entrepreneurship and Management Journal”, N15, pp. 1-24.
 4. Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. “Business Strategy and the Environment”, N15(1), p. 3.
 5. Deshpande, A., Guthrie, S. (2019). Entrepreneurial-university ecosystem: An overview of key concepts. Santa Monica, “CA: RAND Corporation”, p. 5.
 6. Dominici, G. and Gagnidze, I (2021) Effectiveness of Entrepreneurial Universities: Experiences and Challenges in Digital Era (a systemic approach). Interdisciplinary Description of Complex Systems 19(1), pp. 13-30, 2021, https://doi.org/10.7906/indecs.19.1.2 
 7. Feldman, M., Siegel, D.S., 2, Wright, M. (2019). New developments in innovation and entrepreneurial ecosystems. Industrial and Corporate Change. Published by Oxford University Press on behalf of “Associazione ICC.” p. 9.
 8. Hayter, C.S. (2016). A trajectory of early-stage spinoff success: the role of knowledge intermediaries within an entrepreneurial university ecosystem. “Small Business Economics” N47, 633.
 9. Lehmann, E., Meoli, M., Paleari, S., Stockinger, S. A (2020). The role of higher education for the development of entrepreneurial ecosystems. “European Journal of Higher Education”, N10(1), p. 4.
 10. Shane, S. & Venkataraman, S. (2000) The promise of entrepreneurship as a field of research, “Academy of Management Review”, N25(1), p. 218.
 11. Simatupang, T.M., Schwab, A. and Lantu, D.C. (2015) Building sustainable entrepreneurship ecosystems, “Int. J. Entrepreneurship and Small Business” N26(4); p 394.
 12. Spigel, B., Stam, E. (2018). Entrepreneurial ecosystems. “SAGE Handbook of Entrepreneurship and Small Business”, London, “SAGE” p. 3.
 13. Stam , (2015). Entrepreneurial  ecosystems  and  regional  policy:  a  sympathetic  critique. „European  Planning  Studies“,  N23(9),  p. 1761.
 14. Stam, E., Ven, A. V., (2021). Entrepreneurial ecosystem elements. “Small Business Economics”, N56, pp. 814, 819.
 15. World Economic Forum, Report, Around the Globe and Early-Stage Company Growth Dynamics – the Entrepreneur’s Perspective, (2014). 6, 13.