სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების გავლენა შობადობის თანამედროევე ტენდენციებზე

ავტორები: ნაირა ვირსალაძე, მალვინა ყიფიანი

საკვანძო სიტყვები: შობადობის და მოკვდაობის ტენდენციები; მოსახლეობის აღწარმოების ფორმები; შობადობისა და მოკვდაობის კოეფიციენტები; დემოგრაფიული განვითარების პროგრამა.

J.E.L. Classification: J1, E6

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.11

ციტირებისათვის: ვირსალაძე ნ., ყიფიანი მ., (2023) სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების გავლენა შობადობის თანამედროევე ტენდენციებზე. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 1(25), გვ. 46–53. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.11

ანოტაცია. შობადობა მასობრივი დემოგრაფიული პროცესია და სოციალურ-ეკონომიკური, შიგა და გარე ფაქტორების გავლენის შედეგად მუდმივად განიცდის ცვლილებას. დროის სხვადასხვა მონაკვეთში, ამ ცვლილებათა ხარისხის გამო, იგი სხვადასხვა ტენდენციებით ხასიათდება. ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების მნიშვნელოვანი ნაწილი პირდაპირ გავლენას ახდენს მოსახლეობის შობადობის ზოგად, ჯამობრივ და ასაკობრივ კოეფიციენტებზე. შესაბამისად, სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოს მოსახლეობის თანამდეროვე დემოგრაფიული მდგომარეობის დამახასიათებელი ტენდენციები.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ხმალაძე მ., ჩიტალაძე ქ., (2020) დემოგრაფიული სტატისტიკა, თბ., თსუ.
  2. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 2017;
  3. ვირსალაძე ნ. (2022) ხალხთმოსახლეობის ეკონომიკა და ეკონომიკური დემოგრაფია, ლექციების კურსი, ქუთაისი.
  4. Демскоп Weekly. Институт демографии НИУ ВШЭ им. А.Вишневского. N849, 2020. URL: http://demoscope.ru/weekly/app/world2020–2.php
  5. The impact of demographic change on European regions.
  6. საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი - statistics.ru