წარმატებული სტრატეგიის თანამედროვე გამოწვევები

ავტორები: ემზარ ჯულაყიძე

საკვანძო სიტყვები: ოპერაციული სტრატეგია; უწყვეტი განვითარება; ცვლილებებზე ორიენტირება; სტრატეგიის მოქნილობა.

J.E.L. Classification: M1, D2

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.02

ციტირებისათვის: ჯულაყიძე ე., (2023) წარმატებული სტრატეგიის თანამედროვე გამოწვევები. ეკონომიკური პროფილი. ტომი 18, 1(25), გვ. 69-74. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.02

ანოტაცია. სადღეისოდ, სტრატეგიის წარმატების გარანტი ოპერაციების ეფექტიან წარმართვაზე გადის, რითაც კომპანიათა მენეჯმენტის საკვანძო გამოწვევამ ოპერაციული პროცესების დაგეგმვა - კონტროლის პოზიციიდან განვითარებაზე გადაინაცვლა. თუმცა, როდესაც ვსაუბრობთ განვითარებაზე, ზოგჯერ იმდენად მოულოდნელია ცვლილებები, რომ მხოლოდ წინასწარ დაგეგმილ სტრატეგიაზე ორიენტირება წარმატების გარანტიას ვერ მოგვცემს. თუ დღეს ჯერ კიდევ კარგად მუშაობს წინასწარ გათვლილ ცვლილებებზე ორიენტირებული სტრატეგია, შეიძლება ითქვას, რომ ხვალ სასწორი სტრატეგიის რეალიზების პროცესში გამოვლენილ ცვლილებებზე ორიენტირების სასარგებლოდ გადაიხრება.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. გრი­გო­ლაშ­ვი­ლი, გ. (2017) ოპე­რა­ცი­ა­თა მე­ნეჯ­მენ­ტი: და­გეგ­მა­რე­ბა, ოპე­რა­ცი­უ­ლი სტრა­ტე­გი­ა, კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა. თბილისი, სე­უ, გვ. 29, 244. (გადამოწმებულია03.23). URL:http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/238601/4/OperationsManagement.pdf
  2. დენინგი ს., (2012) პორტერი თუ მინცბერგი: ვისი სტრატეგია უფრო რელევანტურია დღეს? Forbes Georga. URL:https://forbes.ge/porteri-thu-mintsbergi-vis/ (გადამოწმებულია03.23).
  3. ჯულაყიძე, ე. (2021) ოპერაციათა მენეჯმენტი, ქუთაისი, აწსუ, 2021 წ. გვ. 233.
  4. ჯულაყიძე, ე. (2022) კომპანიათა სიცოცხლისუნარიანობა და ორგანიზაციული არქიტექტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარების” მასალები. ბათუმი, ბსუ. გვ. 84-85. URL:https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_16504_1.pdf (გადამოწმებულია 23.03.23).